Sunday, November 15, 2009

İngilizce Adlar (Nouns)

İngilizce eğitiminde kuvvetli bir temel kurmak için öğrenmemiz gerekenlerden biri de(nouns) adlardır. Bir çocuğun anadilinde ilk bellediği lisan unsuru adlardır. Bu nedenle, biz de adları temel konularımız arasına aldık.

Adlar kişiler,hayvanlar,yer,nesne,olay, nitelik,etkinlik ve soyut fikirleri isimlendiren sözcüklerdir. Ahmet, Mehmet gibi isimler de bu tanıma pekala uyar.Ama “nouns” kavramı bundan çok daha geniştir. “Nouns” (adlar); bir dilde kim, nerede ve nedir? Sorularını yanıtlayan kelimelerdir.

Her cümlede mutlaka bir ad bulunur. Bu nedenle adlara cümle kurucular veya cümlenin yapı taşları denebilir. Örnekler:

The cat sleeps. Kedi uyur. (Hayvan ismi)

Sakarya is a city. Sakarya bir şehirdir. (Yer ismi)

He is reading a book. O bir kitap okuyor. (nesne ismi)

Too many accidents happen in our country. Ülkemizde çok sayıda kaza olur.

I love freedom. Özgürlüğe bayılırım. (Fikir adı)

She is nice. O güzeldir. (Nitelik adı)

She has no courage. Onun cesareti yok.(Soyut kavram)

Turkey is a lovely country. Türkiye güzel bir ülkedir.(yer ismi)

Arda is a handsome boy. Arda yakışıklı bir çocuktur. (insan ismi)

1)Adlarda tekil ve çoğul hal(Singular and Plural Nouns):

Adlarda tekil ve çoğul durumu, o nesnenin bir tanemi yoksa, yoksa birden fazla mı olduğunu gösterir. Daha da önemlisi, adın tekil veya çoğul oluşu, başta fiil olmak üzere, tüm cümlenin şeklini etkiler. Örnekler:

The girl is at home. Kız evde.

The girls are at home. Kızlar evde.

There is a book on the table. Masanın üstünde bir kitap var.

There are books on the table. Masanın üstünde kitaplar var.

He is an engineer. O bir mühendistir.

They are engineers. Onlar mühendislerdir.

2)Adları tekilden(singular), çoğula (plural) dönüştürmede en yaygın kural, tekil adın sonuna “s” harfini eklemektir.

Dog - dogs at – atlar

house – houses ev – evler

Boy – boys erkek çocuğu

matter – matters nesne – nesneler

name – names isim – isimler

colour – colours renk – renkler

eye – eyes göz – gözler

ear - ears kulak – kulaklar

wall – walls duvar – duvarlar

book -books kitap – kitaplar

chair -chairs sandalye – sandalyeler

worker – workers işçi – işçiler

boat – boats sandal – sandallar

husband – husbands koca – kocalar


3) Tekil ad ch,sh,s,x,yada z ile bitiyorsa, sonuna –es eklenir:


Church - churches kilise kiliseler

Brush - brushes fırça – fırçalar

Bus – buses otobüs - otobüsler

Box/boxes - kutu – kutular

buzz/buzzes - vızıltı – vızıltılar

4)Tekil ad ünsüz + y ile bitiyorsa(-by,-dy,-ty) –y kaldırılır ve –ies eklenir:

Baby babies - bebek – bebekler

Party – parties parti – partiler

Lady - ladies hanım – hanımlar

City – cities şehir – şehirler

5) y’den önce ünlü varsa genel kurala uyulur:

toy – toys oyuncak - oyuncaklar

monkey – monkeys maymun- maymunlar


6) sonu-f yada –fe ile biten adlarda ‘f’ yerine ‘ve’ konulur,-es(yada-s) eklenerek çoğullaştırılır.

Half - halves yarım – yarımlar

leaf - leaves yaprak - yapraklar

life - lives hayat – hayatlar

shelf – shelves çekçece – çekmeceler

Thief - thieves hırsız – hırsızlar

Wife – wives karı – karılar

Knife – knives bıçak – bıçaklar

7) Çok sayıda adın çoğul hale gelmesinde hiçbir kural yoktur. Bu adlarda, tekil ve çoğul farklı kelimelerdir.

foot – feet ayak – ayaklar

tooth – teeth diş – dişler

goose - geese kaz – kazlar

man - men adam – adamlar

woman – women kadın – kadınlar

Mouse - mice fare – fareler

Child – children çocuk – çocuklar

Person – people kişi – kişiler

8) Tekili - çoğulu aynı olan adlar:

aircraft - savaş uçağı – savaş uçakları

deer - geyik – geyikler

fish - balık - balıklar

means - imkan – imkan lar

species - tür – türler

sheep - koyun – koyunlar

people - insan

9) Özellikle bilim dilinde kullanılan çoğu başka dillerden alınmış sözcüklerin çoğulları kuralsızdır:

Tekil Çoğul Anlamı

cactus cacti - kaktüs - kaktüsler

datum data - veri - veriler

fungus fungi - mantar – mantarlar

bacterium bacteria - bakteri - bakteriler

criterion criteria - kriter - kriterler

nucleus nuclei - çekirdek – çekirdekler

radius radii - yarıçap – yarıçaplar

crisis crises - kriz – krizler

hypothesis hypotheses - hipotez – hipotezler

thesis theses - tez – tezler

medium media - medya - medyalar

stimulus stimuli - uyarıcı – uyarıcılar

phenomenon phenomena - olay - olaylar

vertebra vertebrae - kaburga - kaburgalar


10)Sonundaki “s” harfinden dolayı, görünüşte çoğul, anlamı tekil olan adlara dikkat edilmelidir: Örnekler:

linguistics - dil bilimi

mathematics(maths) - matematik

Politics - politika

Economics - ekonomi, iktisat

Physics - fizik

Electronics - elektronik

Gymnastics - jimnastik

Athletics - atletizm

Cümle içinde kullanım:

I hate mathematics. Matematikten(matematiklerden değil) nefret ederim.

Gymnastics is the best sport. Jimnastik (jimnastikler değil) en iyi spordur.

Economics is a social science. Ekonomi (ekonomiler değil) bir sosyal bilimdir.

İstisna: News çoğul değil, tekildir.

What time is the news? ( What time are the news değil) Haberler ne zaman?

11) Sonu “s” ile biten bazı adlar tekil de, çoğul da olabilir. Örnekler:

means - imkan, vasıta

Train is a means of transport. Tren bir nakliye vasıtasıdır

There are many means of transport. Bir çok nakliye vasıtası vardır.

Series (seri, dizi):

He is watching a television series. O bir televizyon dizisi izliyor.

There are three television series in Channel 2. Kanal 2’de iki televizyon dizisi oynuyor.

Species (tür, cins)

Parrot is a species of bird. Papağan bir kuş cinsidir.

In Turkey, there live 600 species of animals. Türkiye’de 600 hayvan türü yaşar.
12)Bazı tekil adlar genellikle çoğul bir fiil ile kullanılır. Bu adlar tek bir şeyi değil, insan gruplarını ifade eder. Örnekler:

The government want(wants değil) to increase the taxes. Hükümet vergileri artırmak istiyor.

The staff of the company are not(is not değil) happy. Şirketin kadrosu mutlu değil.

The police are(is değil) chasing the the robber. Polis soyguncuyu kovalıyor.

Turkish team are (is değil) playing very well. Türk takımı çok iyi oynuyor.

PO have(has değil) reduced the price of petrol. Po petrol fiyatını indirdi.

Dikkat: Bunları tekil fiille de kullanmak mümkündür. Mesela, the government wants, PO has .. gibi.

Person (şahıs, kişi) kelimesinin çoğulu persons olmasına rağmen, genellikle people kelimesi tercih edilir.

13)Para miktarını, zaman peryodunu, mesafeyi vs. bildiren kelimeler tek bir şey olarak düşünülür. Dolayısıyla, tekil adlar olarak kullanılır. Örnekler:

One thousand YTL is a good money. Bin YTL iyi bir paradır.

Two years is a long time to spent in prison. İki yıl hapis geçirmek için uzun bir süredir.

5 kilometers is a long way to walk on foot. Yaya yürümek içim 5 kilometre uzun bir mesafe.

14) Kimi adlar hep çoğul olarak kullanılır :

the police - polis

trousers - pantolon

pants - pantolon

riches - zenginlik

15) Tek bir nesne olan fakat, iki bölümden oluşan bazı eşyalar için çoğul şekil kullanırız. Örnekler:

trousers - pants Pantolon (iki ayağı var)

jeans - blucin ( “ “ “ )

tights - tayt ( “ “ “)

shorts - şort ( “ “ “)

pyjamas - pijama ( alt ve üstten oluşan iki bölümü var)

glasses – spectacles gözlük (iki camı var)

binoculars - dürbün (iki gözü var)

scissors - makas (iki parçalı nesne)

Bunlar çoğuldurlar ve çoğul fiili alırlar.

My trousers are too short. (My trouser is too short değil). Pantalonum çok kısa.

I bought new glasses. (I bought a new glasses değil) Yeni gözlük satınaldım.

Your jeans(pyjamas) are nice. (Your jean(pyjamas) is nice değil).Senin Blujinin(pijaman)6 güzel.


16)İngilizcede bazı adlar çoğul yapılmaz; bunlara kütle adları veya sayılamayan adlar(uncountable nouns) denir.( bu konu ileride daha detaylı incelenecektir).

Advice - tavsiye

Ammunition - cephane

Anger - kızgınlık

Assistance - yardım

Behaviour - davranış

Bread - ekmek

chaos - kaos

conduct - yönetmek, iletmek, orkestra idare etmek

courage - cesaret

dirt - kir, pislik

employment - istihdam

evidence - kanıt

fun - eğlence

furniture - mobilya

harm - zarar

housework - ev ödevi

information - enformasyon

knowledge - bilgi

laughter - kahkaha, gülüş

legislation - mevzuat

leisure - dinlenme, boş vakit

lighning - yıldırım

luck - şans, talih

luggage - bagaj

machinery - makinalar, makine parkı

money - para

moonlight - ay ışığı

news - haber, müjde

permission - izin, müsaade

Photography - fotoğraf

poetry - şiir

produce - üretmek,imal etmek

progress - ilerleme, inkişaf

rubbish - çöp, saçma söz

safety - güvenlik

shopping - alışveriş

sunlight - güneş ışığı

thunder - gök gürlemesi

transport - nakliye

underwear - iç giyim

weather - hava, hava koşulları

Dikkat : Bu kelimeler, belirsizlik artikeli olan ve bir, veya herhangi bir anlamına gelen (a,an)ile kullanılmaz.

17) Birleşik isimlerde çoğul eki olan “s” bazen birinci, bazen ikinci kelimeye eklenir.
Son-in-law - sons-in-laws üvey evlat – üvey evlatlar

man-of-war - men-of-war savaş adamı – savaş adamları

armchair – armchairs koltuk – koltuklar

18) İyelik (sahiplik) genel olarak tekil adlara (‘s) eklenerek yapılır. İyeliği (sahipliği) göstermek adların çok önemli bir fonksiyonudur.

My friend’s car arkadaşımın arabası

the boy’s shirt çocuğun gömleği

The student’s note-book talebenin defteri

Her husband’s job Kocasının işi(mesleği)

19) Kurallı çoğul adlara yalnızca(‘) eklenir.

The girls’ teachers kızların öğretmenleri

The studens’ grades öğrencilerin notları

20)Kuralsız çoğul adlara(‘s) eklenir.

the children’s show çocukların şovu

men’s wear erkek giyimi

gentlemen’s agreement centilmen anlaşması

21) İlk ad cansız ise iyelik göstermek için ad+of+ad yapısı daha sık kullanılır.

the shadow of your smile - gülüşünün gölgesi

the fall of Rome - Roma’nın yıkılışı

the urgency of the matter - meselenin aciliyeti

the cost of the production - üretimin maliyeti

22) -s ile biten özel adlar İngiliz İngilizcesinde (‘s) takısı alır.

Charles’s diary - Charles’in günlüğü

Amerikan İngilizcesinde ise, (‘) yeterlidir:

Socrates’s peech - Sokrat’ın savunması

23) Kimi zaman çifte iyelik kullanılabilir.

She is a friend of my father’s. O babamın bir arkadaşıdır.

24) Genel kabul görmüş zaman, para vb. ile ilgili ifadelerde (‘s) kullanılır.

Ten minutes’walk - On dakikalık yürüyüş

a year’s profit - bir yılın karı

a day’s work - bir günün çalışması

A hard day’s night - Zor bir günün gecesi
25) Özel Adlar ve Cins Adlar - Proper nouns and common nouns
Bunlara ayni zamanda özel isimler de denir. Bunlar biricik olan kişi ve kurumların isimleridir. Mesela,

Emre, Hasan, John, Paul, Jupiter, Almanya, Aksaray, The President, The Cenral Bank

İngilizce ve Latin alfabesiyle yazılan lisanlarda özel isimlerin ilk harfi büyük yazılır. Böylece, özel isimleri diğerlerinden kolayca tefrik edebiliriz. Ancak, bu Almanca için geçerli değildir. Çünkü Almanca’da her türlü ad büyük harf ile başlar.

Özel isimlerde adın sözlük anlamıyla, kişi arasında anlam ilişkisi aranmamalıdır. Mesela, bir kimsenin ismi Aslan olabilir, ama kendisi tabii ki aslan değildir. Bu nedenle, özel isimler tercüme edilmez, aynen yazılır.

Özel adlar (proper nouns) dışındaki bütün adlar cins (common) adlardır. Örneğin,

Board - tahta

country - ülke

planet - gezegen

love - aşk

officer - subay

room - oda

26) Sayılan Adlar ve Sayılamayan Adlar - (countable nouns and mass(uncountable) nouns
Günlük hayatta çok kullandığımız sayılabilir adlar (countable nouns), somut, sayılabilir maddelere işaret eder. Örneğin; eye (göz), table (masa), event (olay).

Ertrafımızda gördüğümüz ve sayıya vurulabilen herşey sayılabilir adlardır(countable nouns). Yukarıdaki ilgili maddelerde gördüğümüz gibi,sayılabilir adların çoğulu yapılabilir.

Sayılamayan Adlar ( non-countable nouns), Sayılamayan şeyleri gösterir Doğal olarak, bunların çoğulu yapılamaz. Örnekler:

Laughter - kahkaha

Helium - helyum

Water - su

Air - hava

Milk - süt

wine - şarap

Beer - bira

cake - kek

sugar - şeker

rice - pirinç

meat - et

cheese - peynir

flour - un

Heat - ısı, sıcaklık

Smoking - sigara içmek

sunshine - güneş ışığı

electricity - electricity

biology - biyolojiDikkat:

Genel kural olarak, sayılamayan adlar çoğullaştırılamaz. Çünkü, sayılamayan şeylerin çoğulunu aramak mantıklı değildir. Ancak, kuralın istisnası vardır. Şöyle ki bazı adları tür, çeşit (type) bildirmek için kullandığımızda çoğullaştırabiliriz. Örneğin:

New wines are introduced to the market everyday - Piyasaya her gün yeni şaraplar sürülüyor.

The waters of Atlantic is salty – Atlantiğin suları tuzludur.

In a world map, we see different peoples. Dünya atlasında farklı ülkeler görürüz.

*Sayılamayan adlar genellikle artikelsiz kullanılır. Örneğin:

Smoking is bad for health. Sigara içmek sağlık için zararlıdı

Poetry is a beaty. Şiir güzeldir.

Sugar is sweet. Şeker tatlıdır.

Experience is the best teacher. Tecrübe en iyi öğretmendir.

Practice makes master. Alıştırma yapmak ustalaştırır.

Salt is poison. Tuz zehirdir.

*Sayılamayan adlardan önce şu edatlar kullanılabilir.

some, any, enough, this, that, and much. Örnekler:

I need some money. Paraya ihtiyacım var.

Give me that (this) book. Bana şu kitabı ver.

This man is crazy. Bu adam çılgın.

He can speak much English. Çok (iyi) İngilizce bilir.

We have much(enough) water. Çok (yeterli) suyumuz var.

I don’t see any person. Hiçbir şahıs görmüyorum.

*Sayılamaz oldukları için, bu adlar şu edatlarla birlikte kullanılmaz.

these, those, every, each, either, and neithe

-Aşağıdaki ifadeleri kullanmak mümkündür.

much harm çok zarar

The fire brought about much harm. Yangın çok zarara yol açtı.

little harm - az zarar

The accident caused little harm. Kaza az zarar verdi.

27) Adların Cinsiyeti (Noun Gender)

Eski İngilizce’de bir çok ad, refere ettiği insanın dişi veya erkek oluşuna göre, farklı şekil alırdı. Bugün bu uygulama çok azalmıştır. Ama, halen mevcuttur

Actor aktör (erkek)

actress aktör (bayan)

Waiter garson (erkek)

Waitress garson (bayan)

Steward hostes (erkek)

Stewardess hostes (bayan)

İngilizce İsimler

İngilizce bayan isimleri

Adela - Asil (noble)
Barbara - Yunanca yabancı demek olan barbaros kelimesinden türeme
Calanthe - Güzel çiçek (beautiful flower)
Deborah - İbranice kökenki “arı” (bee)
Erica - Ebedi hükümran. Eric erkek isminin dişili.
Flora - Çiçek (flower)
Gardenia - Tropikal bir çiçeğin adı
Heaven - Cennet (paradise)
Isabel(veya Isabell) - Elizabeth isminin eski İspanyolcadaki karşılığıJacqueliny(veya Jacqueeline) - Kökü İncil’e dayanan bir isim
Katherina - Eski bir Hristiyan şehidin ismi
Lessie - Kutsal bahçe
Mabelle - Fransızcadaki “ma belle” sözünden alıntı: güzelim Nerissa - Denizin Ruhu, Deniz Tanrısı
Olivia - Şekspir’in 12. gece adlı komedisinde yarattığı bir isim. Page Uşak, iç oğlanı
Rosemary - Rose(gül) ve Mary isimlerinin kombinasyonu
Scarlett - Kızıl, kırmızı kumaş
Tamela - Tamara ve Pamela isimlerinin bileşimi.
Ursula - Küçük ayı (little bear)
Valerie - Güçlü olmak(to be strong)
Winona - Kızılderili Siyu kabilesinin lisanında ilk doğan kız evladı (first born daughter)
Xenia - Misafirperverlik(hospitality)
Yasmin - Yasemin
Zena - “Zeus’un Yaşam”ı anlamına gelen Zenobia’nın kısaltılmışı.

Erkek İsimleri Anlamı

Abraham - İbrahim, çok veya “evladı çok” anlamlarını taşıyan İbrani Kökenli isim. İbrahim Peygamber.
Benjamin - Bünyamin. İbranice kökenli bir isim. Anlamı, güneyin oğlu veya sağ kolun oğlu
Calvin - Kel, çıplak(bald)
Dominic - Tanrıya ait(of the Lord)
Edward - Zengin Muhafız (rich guard)
Hector - Sıkı tutmak, sahiplenmek (to hold fast, to possess)
Issac (Isaac) - İbrahim Peygamberin Oğlu
Jack - Alelade insan, iskambilde vale.
Kevin - İyi, nazik, yakışıklı( kind, gentle, handsome)
Leonard - Cesur aslan (brave lion)
Malcolm - Aziz Columba’nın müridi
Neil - Şampiyon, bulut.
Oswald - Tanrı(God) ve kanun (rule) kelimelerinin bileşimi. Paula - Küçük, mütevazi
Ronald - İskoçya’yı fetheden ve oraya yerleşen İskandinavya’lılara verilen isim.
Samuel - Allah’ın adı veya Allah duyar.
Tex - Teksas’tan gelen adam
Vincent - Fethetmek
Wesley - Batıdaki çayır (west meadow)
Xavier - Yeni ev (the new house)
Yancy - Bilinmeyen
Zachary - Zekeriya’nın İngilizce şekli

Saturday, November 7, 2009

İngilizce Yemek İsimleri

Alinazik kebabı: An Antep speciality of smoked aubergine puree with yogurt, topped with minced lamb kebab

Arnavut ciğeri: Calf liver cubes, coated with flour, deep fried

Bulgur pilavı: Steamed bulghur

Çiğ börek: Fried ’puff’ pies with minced-lamb filling

Çiğ Köfte: Spicy raw beef with bulghur

Çoban salatası: Salad of tomatoes, cucumber, onions and green pepper

Dalyan köfte: Meat loaf

Ezo gelin çorbası: Lentil and bulghur soup

Fasulye piyazı: Boiled white beans and onion salad, vinegar dressing

Fava: Fava bean puree

Ispanaklı Kol Böreği: Baked phyllo pastry, rolled with spinach

İnegöl köfte: Beef patties, İnegöl style

İzmir köfte: Beef patties with tomato sauce

Kalamar tava: Fried calamari

Kabak mücver: Courgette fritters

Katmer: ’Katmer’, an Antep specialty of lightly sweetened baklava pastry layers with pistachio filling

Keşkül: ’Keshkule’, milk pudding with almond flour

Köfte: ’Kofte’, beef patties

Kuru fasulye: Braised white beans and lamb in tomato sauce

Lahmacun: ’Lahmadjun’, thinly spread flat bread rounds, topped with spicy minced-lamb

Mantı: ’Manti’, mince-filled pasta bags, garlic yogurt sauce

Menemen: Scrambled eggs with tomato, onion and green peppers

Pastırma: ’Pastirma’, Kayseri-style cured beef

Patlıcan salatası: Smoked aubergine/eggplant puree

Patlıcan közleme: Smoked aubergine puree

Peynirli kol böreği: Baked phyllo pastry, rolled with cheese

Peynirli pide: Baked flat bread (pide) with feta cheese topping

Peynirli yumurtalı pide: Baked flat bread (pide) with minced-beef and egg topping

Pilav: Plain ’pilaff’ rice

Puf böreği: Fried ’puff’ pies with cheese filling

Sakızlı muhallebi: Milk pudding with natural mastic flavor

Simit: ’Simit’, Turkish sesame bread-ring

Sucuk: ’Sudjuk’, A local garlic-beef sausage specialty

Sucuklu yumurta: Fried eggs with ’Sudjuk’

Tas kebabı: Sauteed and steamed lamb cubes

Tandır: Pit-roasted lamb

Tost: Toasted sandwich

Türlü: Baked vegetable & lamb casserole

Zerde: ’Zerde’, turmeric-colored starch pudding

Zeytinyağlılar: Season’s vegetables poached with olive oil

Zeytinyağlı bakla: Fresh fava beans poached with olive oil

Zeytinyağlı barbunya: Fresh pinto beans poached with olive oil

Zeytinyağlı kereviz: Fresh celeriac poached with olive oil

Zeytinyağlı taze fasulye: Runner beans poached with olive oil

İngilizce Yiyecek İsimleri

A-la-carte: Yemek listesinden seçilmişlerin masaya sunulması
Acid balsamic :Balzamik sirke
Acidity: Ekşilik, asidite
Aegean tuna :Trança balığı
Aging: Eti dinlendirmek
Akvavit: Damıtık İskandinavya içkisi
Al dante :Dişe gelecek şekilde haşlanmış
Alcoholic beverages :Alkollü içkiler
Allspice: Yenibahar
Almond :Badem
Almond :cake Bademli kek
Almond cookies: Acıbadem kurabiyesi
Almond oil :Badem yağı
Alum :Şap
Aluminum foil :Aliminyum folyo
Amaretto :Acıbadem veya kayısı çekirdeği aromalı İtalyan likörü
Amberjack :Sarıkuyruk balığı
American sauce :Amerikan sosu
Anchovies :Ançuez, hamsiler
Anchovy :Hamsi
Anchovy canapés :Ançuezli kanepeler
Angel fish: Keler balığı
Angelica :Melekkökü
Angler fish :Fenerbalığı
Angostura :Bitki esansı ile yapılmış aromatik bir acı
Anise :Anason bitkisi
Aniseed :Anason tohumu
Annular bream :Ispari
Antacid: Mide asidi giderici
Antipasti :Soğuk mezeler
Aperitif: Aperatif
Aphrodisiac :Cinsel kudreti arttırdığına inanılan gıda
Appetite :İştah
Appetizers :İştah açıcılar
Apple: Elma
Apple corer :Elma oyacağı
Apple jack :Amerika’ da yapılan bir elma brendisi
Apple juice: Elma suyu
Apple pie: Elmalı tart
Apple puree: Elma püresi
Apple sauce: Elma sosu
Apple strudel :Elmalı strudel
Apprentice :Çırak
Apricot :Kayısı
Apricot brandy :Kayısı ve çekirdeğinden yapılan tatlı dijestif bir likör
Apricot jam :Kayısı reçeli
Apron :Önlük
Aqua vitae: Renksiz damıtık içki “ Hayat Suyu”
Arbutus :Kocayemiş bitkisi
Arbutus berry :Kocayemiş meyvesi
Arm :Kol
Armagnac :Fransa’ nın Gaskonya bölgesinde yapılan brendi
Armed gurnard :Dikenli öksüz balığı
Artichoke: Enginar
Artichoke omelette: Enginarlı omlet
Asbach :Alman brendisi
Ashtray :Küllük
Asparagus :Kuşkonmaz
Asparagus salad :Kuşkonmaz salatası
Aspic :Jelatin
Assistant cook :Aşçı yardımcısı
Assorted fruits: Karışık meyve
Assorted nuts :Karışık kuruyemiş
Atherina: Gümüş balığı
Athoil brose :Viski, bal, kaymak ve yulaf unuyla yapılan bir İskoç brendisi
Au gratin :Üstü fırında kızartılmış, graten
Aubergine :Patlıcan
Avocado :Avokado
.............................
Baby bonito :Çingene palamutu
Baby food: Mama
Bacon: Domuz pastırması
Bag :Torba
Bagel :Musevi simidi
Bain marie :Ben mari
Bake :Fırınlamak
Baked apples :Fırında elma
Baked beans :Fırında kurufasulye
Baked jacket :potatoes Kumpir
Baked rice pudding :Fırın sütlaç
Bakery: Fırın (dükkan)
Baking pan :Fırın tavası
Baking powder :Kabartma tozu
Balanced food :Dengelenmiş gıda
Baloon wine :Şarap bardağı (15-20 cl)
Balsamic vinegar :Balzamik sirke
Banana :Muz
Banana milk shake :Muzlu frape
Bananas flambe: Alevli muz
Banquet service: Açık büfe
Bar spoon :Bar kaşığı (5 cl)
Barbecue :Kömürde ızgara
Barbecue sauce: Izgara sosu
Barley :Arpa
Barracuda :Iskarmoz
Bartender: Barmen
Basil: Fesleğen
Basket :Sepet
Baste (meat): Etin üstünü kendi suyuyla ıslatmak
Batter :Sulu hamur
Bay leaf :Defne yaprağı
Bean: Fasulye
Bean (broad) :Bakla
Bean (small, red) :Barbunya
Beat :Çırpmak
Bechamel sauce: Beşamel sosu
Bed and breakfast: Yalnız yatak ve kahvaltı
Beef :Sığır eti
Beef broth :Et suyu
Beef stroganoff: Böf stroganof
Beefsteak: Biftek
Beer :Bira
Beer house/pub: Birahane
Beer mug :Kenarı kulplu Ale cinsi bira içilen bardak
Beetroot: Kırmızı pancar
Bercy sauce :Bersi sosu
Bergamot :Turunç
Berries :Etli ve zarlı kabuksuz meyve
Beverages :Serinletici içkiler, meşrubat
Big bonito :Torik
Bill :Hesap
Bind :Bağlamak
Biscuit :Biskuvi
Biscuit cutter :Biskuvi kalıbı
Biscuit mix :Karışık biskuvi
Bitter :Acı
Bitter almonds :Acı badem
Bitter lemon :Limon esanslı, hafif acımtrak, açık yeşil renkli bir meşrubat
Bitters :Campari, Fernet Branca gibi acı içkiler
Black butter :Siyah tereyağı
Black coffee :Sütsüz kahve
Black eyed bean :Börülce
Black grapes :Kara üzüm
Black olive :Siyah zeytin
Black pepper :Karabiber
Black pudding: Pıhtılaşmış domuz kanından yapılmış sosis
Black radish :Siyah turp
Black sea salmon :Denizala
Blackberry :Böğürtlen
Blackcurrant :Kuş üzümü
Blanch :Suda %20 pişirmek
Bleach :Çamaşır suyu
Blend :Sıvıyı karıştırmak
Blender :Sıvı karıştırıcı alet
Blenny :Horozbina
Blini :Bilini. Esmer buğdaydan yapılmış küçük gözleme
Blood orange: Kan portakalı
Blue fish :Lüfer balığı
Blue fish (large) :Kofana balığı
Blue fish (small): Çinekop balığı
Blue fish (very small) :Sarıkanat balığı
Blue mounth :İskorpit
Blue Stilton :İngiliz küflü peyniri
Blueberry :Yaban mersini yemişi
Bluefin :İstavrit balığı
Body :Gövde. Şarabın ağızda bıraktığı ağırlık
Bogue :Gupa balığı
Boil :Kaynatmak, haşlamak
Boiled :Haşlama, haşlanmış
Boiled beef :Haşlama sığır eti
Boiled chicken: Haşlama piliç
Boiled salmon :Som balığı buğulaması
Boiled turkey :Haşlama hindi
Bone :Kemik
Bone (a chicken): Kemiklerini ayıklamak
Bonito :Palamut balığı
Bonito, large: Torik balığı
Bonito, small :Çingene palamutu
Bonnet :Bone
Bordeaux wine: Bordo şarabı
Borlotti bean :Barbunya fasulyesi
Borsch soup: Borç çorbası
Botarekh: Botarya. Kefal yumurtasından sıkıştırılmış havyar
Bottle :Şişe
Bottle opener :Şişe kapağı açacağı
Bottled beer :Şişe bira
Bottled wine :Şişe şarap
Bouillabaisse :Marsilya usulü safranlı balık çorbası
Bouillon :Bulyon
Bouquet :Şarabın kokusu, aroması, rayihası
Bouquet garni :Pırasa yaprağına sarılmış defne gibi kokulu bitkiler içeren demet
Bowl :Tas
Box :Kutu
Brain :Beyin
Braise :Yağda çevirmek
Braiser :Tencere
Braizing :Breze etmek
Bran :Kepek
Brandy :Brendi
Brandy de jerez :İspanyol brendisi
Brandy sniffer :Konyak bardağı
Bread :Ekmek
Bread baked in a pan :Tava ekmeği
Bread board: Ekmek kesme tahtası
Bread box :Ekmek kutusu
Bread crumbs :Ekmek kırıntısı, galeta unu
Bread crust :Ekmek kabuğu
Bread knife :Ekmek bıçağı
Bread pudding :Ekmek tatlısı
Bread sticks :Kirikkırak
Breaded Pane, :galeta ununa bulanmış
Breaded Brussels sprouts :Brüksel lahanası
Breaded pork cutlet :Domuz kotlet pane
Breaded veal cutlet: Dana kotlet pane
Breakfast: Kahvaltı
Bream (black) :Sarıgöz
Bream (bronze) :Mercan (kırma)
Bream (red) :Mercan (mandagöz)
Bream (saddled) :Melanurya
Bream (sea) :Sinarit (pagrus)
Bream (striped): Mercan (çizgili)
Bream (two banded) :Karagöz
Breast :Döş, göğüs
Brie :İçi yumuşak bir tür Fransız peyniri
Brill (young): Pisi balığı
Brine :Salamura suyu, turşu suyu
Brisket Göğüs
Broad bean :Bakla
Broccoli: Brokoli
Broil :Izgarada pişirmek
Broiled pork chop :Domuz pirzolası ızgara
Broiled salmon steak :Somon balığı ızgara
Broiled tomatoes: Izgara domates
Broiler :Piliç
Broth: Et suyu
Brown :Kavurmak, kahverengi
Brown bread :Esmer ekmek
Brown rice: Esmer pirinç
Brown sugar :Esmer şeker
Brownie pudding cake :Çikolata köpüğü pastası
Brownies Browni: kurabiye
Brush :Fırça
Brussell sprouts :Brüksel lahanası
Brussels chicory :salad Hindiba
Bubble :Kabarcık, köpük
Buckwheat :Karabuğday
Bunch (of greens/herbs): Demet
Burgundy :Burgonya şarabı
Burn :Yanmak, yanık
Burner :Ocak
Business meal: İş yemeği
Butcher: Kasap
Butter :Tereyağ
Butter cream frosting: Tereyağı kreması
Butter milk :Kreması alınmış süt
Butter sauce :Tereyağlı sos
Buttered rice :Tereyağlı pilav
Buttered toast: Tereyağlı kızarmış ekmek
Butterfly fillets: Balık filetosu
Buttermilk drink: Ayran
..................................
Cabbage Lahana (beyaz)
Cabbage cooked with meat Kapuska
Cabbage salad Lahana salatası
Cabbage soup Lahana çorbası
Cabinet pudding Diplomat puddingi
Cafeteria Kafeterya
Cake Kek, pasta
Cake pan Pasta kalıbı
Calamaris Kalamar
Calf Dana
Calf’s kidney Dana böbreği
Calf’s kidney saute Dana böbrek sote
Calf’s lights Dana akciğeri
Calf’s tongue Dana dili
Calvados Fransa’ nın Normandiya bölgesinin elma brendisi
Camembert Keskin kokulu bir Fransız peyniri
Can Kutu konserve
Can opener Konserve açacağı
Canape Kanepe
Candied fruit Meyve şekerlemesi
Candied orange peel Portakal kabuğu şekerlemesi
Candy Şekerleme
Candy store Şekerci
Canister Çay veya kahve kutusu
Canned foods Konserve
Cannellini Kuru fasulye çeşidi
Cantaloupe Bir kavun türü
Capers/Cappers Kapari
Capon Hadım edilmiş horoz
Caramel Yakılmış şeker, karamel
Caramel custard Krem karamel
Caramel dumplings Karamel dökmesi
Caramel pudding Karamelli puding
Caramel syrup Karamel sosu
Caramelize Karamelize etmek, şekeri yakmak
Caraway seed Kereviye. Karaman kimyonu
Carbonated beverages Gazlı içecekler
Cardamon seed Kakule
Cardinal sauce Kardinal sosu
Cardoon Kenger, yabani enginar
Carmen salad Karmen salatası. Kırmızı biber, tavuk göğsü, bezelye ve pirinç
Carmen soup Karmen çorbası. Domates sosu ile renklendirilmiş lapa pirinç
Carob Keçiboynuzu, harnup
Carp Sazan balığı
Carrot Havuç
Carve İçini oymak
Cash register Yazar kasa
Cashew Brezilya yer fıstığı
Casserole Güveç
Cassia Kavasya, Çin tarçını
Cat fish Yayın balığı
Catering Yiyecek-içecek hizmeti
Cauliflower Karnabahar
Cauliflower appetizer Karnabahar çerezi
Cauliflower salad Karnabahar salatası
Caviar Havyar
Caviar butter Havyarlı tereyağ
Caviar canapés Havyarlı kanepeler
Cayenne Arnavut biberi
Celeriac Kereviz kökü
Celery Kereviz
Celery leaves Kereviz yaprağı
Celery root Kereviz kökü
Celery salt Kereviz tuzu
Celery seed Kereviz tohumu
Central chicken Merkezi mutfak
Cereal Hububat
Chafing dish Şefing diş
Chamomile Sarı papatya
Chamomile tea Papatya çayı
Champagne Şampanya
Champaigne stopper Şampanya tıpası
Chanterelle Horoz mantarı
Chapati Hindistan ve Pakistan’a özgü pide ekmek
Charcoal-broiled meat Mangalda ızgara et
Chard Pazı
Chateaubriand sauce Şatobriyan sosu
Check Adisyon
Cheddar İngiltere’ de yapılan bir tür peynir
Cheese Peynir
Cheese (blue) Küflü peynir
Cheese (cottage) Çökelek peyniri
Cheese (feta) Beyaz peynir
Cheese (goat’s) Keçi peyniri
Cheese (hard) Sert peynir
Cheese (semi-firm) Yarı sert peynir
Cheese (soft) Yumuşak peynir
Cheese (white) Beyaz peynir
Cheese croutons Peynirli kruton
Cheese fondue Peynir fondü
Cheese omelette Peynirli omlet
Cheese sandwich Peynirli sandviç
Cheese sauce Peynir sosu
Cheese toast Peynirli tost
Cheese tray Peynir tabağı
Cheese-cake Peynirli tart
Cheese-straws Peynirli batonsale
Cheesecloth Tülbent bezi
Chef Aşçıbaşı
Cherry Kiraz
Cherry (bing) Napolyon kirazı
Cherry (sour) Vişne
Cherry (sweet) Kiraz
Cherry (wild) Kuş kirazı
Cherry tomatoes Kiraz domatesi
Chervil Frenk maydanozu
Chestnut Kestane
Chestnuts purée Kestane püresi
Chevre Fransız keçi peyniri
Chewy cookies Pekmezli kurabiye
Chick peas with meat Etli nohut
Chicken Tavuk, piliç
Chicken broth Tavuk suyu
Chicken broth soup Tavuk suyu çorbası
Chicken chestnuts Kestaneli piliç
Chicken croquettes Tavuklu kroket
Chicken curry Hint usulü piliç
Chickpea Nohut
Chicory Hindiba, radika
Chief cook Aşçıbaşı
Chiffon cake Şifon pastası
Chili pepper Acı kırmızı biber, pul biber
Chill Soğutmak, serinletmek
Chimney Baca
Chips (UK) Kızarmış patates
Chisel Keski
Chive Frenk soğanı
Chocolate Çikolata
Chocolate cake Çikolatalı pasta
Chocolate eclairs Çikolatalı ekler
Chocolate fudge Çikolatalı şekerleme
Chocolate ice-cream Çikolatalı dondurma
Chocolate pudding Krem şokola
Chocolate sauce Çikolata sosu
Chocolate toffee dessert Çikolatalı tatlı
Chop Parçalamak, kalın doğramak
Chopping board Et kütüğü
Chops Pirzola
Chopsticks Çin yemeği çubukları
Chowder Balıklı sebze çorbası
Chub mackerel Kolyoz balığı
Chunk Gerdan
Chutney Doğu Hindistan’ a özgü tatlı-ekşi bir karışım
Cider Elma şarabı
Cinnamon Tarçın
Cinnamon pinwheels Tarçınlı simit
Cinnamon rolls Tarçınlı kurabiye
Cinnamon toast Tarçınlı tart
Citron Ağaçkavunu
Citrus fruit Turunçgiller
Clam Deniz tarağı, tarak
Claret Kırmızı bordo şarabı
Clarify (fat) Yağı temizlemek
Classic vegetable stew Klasik türlü
Clean Temizlemek, ayıklamak
Clear rice soup Pirinç çorbası
Clear soup Et suyu çorbası
Clementine Bir mandalina çeşidi, klementin
Clingstone peach Et şeftalisi
Cloakroom Vestiyer
Cloth Bez
Clotted cream of milk Kaymak
Clove (of garlic) Diş (sarımsak için)
Clove (seasoning) Karanfil
Coagulation Isıtılmaktan dolayı karışımın katılaşması
Coat Bulamak
Cockle Açivades
Cocktail Kokteyl
Cocktail cherry Kokteyl kirazı
Cocktail glass Kokteyl bardağı (9 cl)
Cocoa Kakao
Coconut Büyük hindistancevizi
Coconut drop Dökme hindistancevizi
Cod fish Mezgit balığı, morina balığı
Cod liver oil Balık yağı
Coddle Yavaş yavaş kaynamak (sıvı)
Coffee Kahve
Coffee beans Çekirdek kahve
Coffee break Çay-kahve molası
Coffee cup Kahve fincanı
Coffee eclairs Kahveli ekler
Coffee grinder Kahve değirmeni
Coffee house Kahvehane
Coffee ice cream Kahveli dondurma
Coffee icing Kahveli krema
Coffee maker Ocakçı
Coffee mill Kahve el değirmeni
Coffee parfait Kahveli parfe
Coffee pot Cezve
Coffee roaster Kahve kavurma tavası
Coffee souffle Kahveli sufle
Coffee sponge cake Kahveli pandispanya
Coffee store Kurukahveci
Coffee tray Kahve tepsisi
Coffee with brandy Konyaklı kahve
Coffee with cream Kremalı kahve
Coffee with milk Sütlü kahve
Coffee-making machine Kahve makinası
Cognac Konyak
Cointreau Fransız portakal likörü
Coke Kola
Colander Kevgir
Cold Soğuk
Cold eggs with mayonnaise Mayonezli katı yumurta
Cold meat Soğuk et
Cold room Soğuk oda
Comber Asıl hani balığı
Combine Birleştirmek
Competition Rekabet
Competitor Rakip
Compote Komposto
Concord grape Kırmızı üzüm
Condensed milk Konsantre süt
Condiments Çeşni, yemek eklentileri
Confectioner Şekerci
Conger eel Mığrı balığı
Connoisseur Meraklı, tadımcı
Consommé Konsome
Contents İçindekiler
Convection oven Konveksiyon fırını
Cook Aşçı, pişirmek
Cook and chill Toplu yemeği pişirdikten sonra 3 C’a soğutup sevkiyata hazır hale getirme teknolojisi
Cooked Pişmiş
Cookie Biskuvi, kurabiye, kraker
Cookie cutter Kurabiye kalıbı
Cookie sheet Kurabiye tepsisi
Cool Serin
Corb Sarıağız balığı, eşkina balığı
Corchorus Mühliye
Coriander Kişniş
Cork Şişe mantarı
Corkage Buşon, restorana müşterinin getirdiği içki için ödenen servis ücreti
Corked Şarabın mantar bozukluğundan içilemez hale gelmiş olması
Corkscrew Tirbüşon
Corky Şarapta mantar tadının hakim olması
Corn Mısır
Corn flakes Mısır gevreği
Corn flour Mısır unu
Corn oil Mısır yağı
Cornelian cherry Kızılcık
Cornelian cherry juice Kızılcık suyu
Cornstarch Mısır nişastası
Cost of production Üretim maliyeti
Cottage cheese Çökelek peyniri
Cotton candy Pamuk helva
Cottonseed Pamuk tohumu
Counter Tezgah
Coupe Jacques Meyveli kup glase
Courgette Sakız kabağı
Couscous Kuzey Afrika’ ya özgü etli bulgur pilavı benzeri yemek
Cow pea Börülce
Crab Pavurya
Cracked wheat Bulgur
Crackers Şekersiz biskuvi
Cracklings Et kırıntıları
Crayfish (crawfish) Böcek
Crayfish (fresh water) Kerevides, kerevit
Crayfish cocktail Kerevit kokteyli
Crayfish cream-soup Kremalı pavurya çorbası
Cream Krema, şanti
Cream (sour) Ekşi krema
Cream cheese Krem peynir
Cream of asparagus soup Kremalı kuşkonmaz çorbası
Cream of carrot soup Kremalı havuç çorbası
Cream of cauliflower soup Kremalı karnabahar çorbası
Cream of green pea soup Kremalı bezelye çorbası
Cream of mushroom soup Kremalı mantar çorbası
Cream of spinach soup Kremalı ıspanak çorbası
Cream of tartar Krem tartar
Cream of tomato soup Kremalı domates çorbası
Cream of vegetable soup Kremalı sebze çorbası
Cream pudding Kremalı puding
Cream sauce Krema sosu
Cream-soup Kremalı çorba
Creamed veal escalope Kremalı şnitzel
Crepes Krepler
Crepes Suzette Krep suzet
Cress Tere
Crisp Kıtır
Croaker Sarıağız balığı
Croissant Kruasan
Croquette Kroket, kokteyl köftesi
Croquette potatoes amandine Berny patates (patates köftesi badem pane)
Crouton Çorba ile sunulan küçük kızarmış ekmek parçası
Crumb cake Kırıntı pastası
Crumbs, bread Galeta unu
Crumpets in thick syrup Ekmek kadayıfı
Cube Lokma lokma doğramak
Cube sugar Kesme şeker, küp şeker
Cuckoo wrasse Ördek balığı
Cucumber Salatalık, hıyar
Cucumber & tomatoes Hıyar ve domates söğüş
Cucumber salad Hıyar salatası
Cumin Kimyon
Cup Bardak, fincan (cam olmayan)
Curaca Portakal likörü
Curd Kesilmiş süt
Cure Tuz veya baharla besinleri saklama yöntemi
Currant Kuş üzümü
Curry Köri
Custard Yumurta kreması
Custard pie Kremalı tart
Customer complaint Müşteri şikayeti
Customer satisfaction Müşteri memnuniyeti
Cut Kesmek
Cut out (pattern) Kalıptan keserek çıkartmak
Cutlery Çatal-bıçak takımı
Cutlet Kotlet
Cuttlefish Supya
Cuttlefish (small) Supya (küçük)
...............................................
Daisy Papatya
Damson plum Mürdüm eriği
Dark beer Siyah bira
Date Hurma
Decaf Kafeinsiz kahve
Decander Karaf
Decanting Şarabın sürahiye süzülerek tortularından arındırma işlemi
Decoration Dekarasyon
Deep fat fry Bol kızgın yağda kızartmak
Deep-fry Bol yağda kızartmak
Deer Geyik
Delicious Enfes, nefis
Delivery Teslimat
Delivery note İrsaliye
Demi-sec Orta sek şarap
Dentex Sinarit (dentex)
Dessert Tatlı
Dessert spoon Tatlı kaşığı
Devilled sauce Şeytan sosu
Dewberry Böğürtlen
Diabetic Şeker hastası
Dice Küp şeklinde doğramak
Diet Perhiz
Dietitian Diyetisyen
Digestive Hazmı kolaylaştırıcı
Dill Dereotu
Dilute Seyreltmek (sıvı)
Dining room Yemek odası
Dinner Akşam yemeği
Dip sauce Ezme
Dirty dishes Bulaşık
Discount İskonto
Dish Tabak
Dish cloth Bulaşık bezi
Dish drainer Bulaşıklık
Dish out Servis yapmak, tabağa koymak
Dish pan Bulaşık leğeni
Dish towel Kurulama bezi
Dish washer Bulaşıkçı, bulaşık makinası
Display Teşhir, vitrinlemek
Dissolve Erimek (sıvı içinde)
Distillary Damıtma atölyesi
Distillation Damıtma işlemi
Distilled water Damıtık su, saf su
Dolce lattle İtalyan küflü peyniri
Double Duble, çift ölçü
Double boiler Benmari
Double cream Çok çırpılmış veya yağlı krema
Dough Hamur
Doughnuts Donuts
Drain Pis su borusu, gider
Drain (in strainers) Suyunu akıtmak, süzmek
Dram İskoçya’ da viski kadehi
Drambuie Viski esanslı İskoç likörü
Draught beer Fıçıdan çekme bira
Dredging Una bulamak (hafifçe)
Dressing Salata sosu
Dried apricots Kuru kayısı
Dried fruit Meyve kurusu
Dried linden flowers Ihlamur
Drinking water İçme suyu
Drinks İçkiler
Drip Damlamak, damlatmak
Drip coffee Süzme kahve
Drippings Kızartılan etten damlayan yağ ve su
Drizzle Serpiştirmek
Drumsticks Bagetler
Drunk Sarhoş
Dry Kuru, sek
Dry legumes Kuru bakliyat
Dry mustard Hardal tozu
Duck Ördek
Duckling Yavru ördek
Duckling with oranges Portakallı yavru ördek
Dumplings (in soup) Küçük hamur parçaları (çorba içinde)
Dumplings (sweet) Hamur tatlısı
Dust Serpmek (un), tuz
Dust cloth Toz bezi
Dust mop Saçaklı
Dust pan Faraş
Dutch cheese Hollanda peyniri
Dutch oven Derin tava (döküm)
........................................
Eel Yılan balığı
Eel in jelly Jöleli yılan balığı
Egg Yumurta
Egg (hard boiled) Haşlanmış katı yumurta
Egg beater Yumurta çırpma teli
Egg ring Yumurta rulosu
Egg sauce İngiliz usulü yumurta sosu
Egg whites Yumurta akı
Egg yolk Yumurta sarısı
Eggplant Patlıcan
Electric fryer Fritöz
Endive Andiv. Acı marul, frenk salatası
English muffins İngiliz usulü muffin
Enjoy your meal Afiyet olsun
Enough, no more Kafi, yeter
Entrecote Antrekot
Entrée Ana yemek
Enveloped in dough Yufka kesesinde
Enveloped in paper Kağıtta
Escalope of veal Dana bonfile
Escalope of veal with paprika Baharlı dana bonfile
Espresso Espresso kahve
Essence Esans
Ewer İbrik
Ewe’s milk cheese Koyun sütü peyniri
........................................
Fan-mussel Pina
Fancy-cake Turta
Farci Dolma
Fast Oruç
Fasting Oruçlu
Fats Yağlar
Fennel Rezene
Fenugrek Çemen
Fermentation Mayalanma
Fermented grape juice Şıra
Fig İncir
Fig pudding Incir tatlısı
Fill Doldurmak
Fillet Fileto
Fillet of beef Sığır fileosu
Fillet steak Fileto biftek
Fillets of sole Dil balığı filetosu
Fine dining Aristokrat yemek düzeni
Finger food Elle yenen yemek
Fingernail Tırnak
Fire Ateş, işten atmak
Fired Ateşlenmiş, işten kovulmuş
Fireplace Şömine, ocak
First course Ordövr, başlangıç tabağı
Fish Balık
Fish and chips Üzerine malt sirkesi dökülmüş kızarmış balık ve patates
Fish mayonnaise Balık mayonezi
Fish patties Balık köftesi
Fish salad Balık salatası
Fish soup Balık çorbası
Fish spread Ton balığı ezmesi
Fish stew Balık buğulama
Fishmonger Balık satıcısı
Fixed menu Fiks mönü, tabldot
Fizzy drink Gazoz
Flake İnce tabaka parçası
Flaming lobster İstakoz flambe (alevlendirilmiş)
Flank Pençata
Flat bread Pide
Flavour Lezzet
Florentine omelette Ispanaklı omlet
Flounder Dere pisisi
Flour Un
Flying fish Uçan balık
Fold in (cloth) Kıvırmak (kumaşı)
Fold in (egg white) İçine katmak
Fondue bourguignon Et fondü
Food Gıda
Food and beverages manager Yiyecek-içecek müdürü
Food chopper Robot
Food cost Gıda maliyeti
Food-court Alışveriş merkezlerinin yemek için ayrılmış özel bölümü
Fork Çatal
Fork beard Eşekbalığı
Fortified Takviye edilerek kuvvetlendirilmiş içki
Fragrance Güzel ve hoş koku
Frankfurter Sıcak sosis
Freestone peach Yarma şeftali
Freeze Dondurmak, donmak
Freezer Dipfriz
French beans Çalı fasulyesi
French dressing Fransız usulü salata sosu
French fried onions Fransız usulü kızartılmış soğan
French onion soup Fransız usulü soğan çorbası
French roll Küçük francala
French toast Fransız usulü kızarmış ekmek
Fresh Taze
Fresh bread Taze ekmek
Fresh fruit basket Taze meyve sepeti
Fresh fruits Taze meyve
Fresh-water fish Tatlı su balığı
Fried Tava yapılmış, kızartma
Fried calamaris Kalamar tava
Fried eel Yılan balığı tava
Fried eggs Yağda yumurta
Fried eggs with bacon Domuz pastırmalı yağda yumurta
Fried fish fillet Balık filetosu tava
Fried frog’s legs Kurbağa bacağı tava
Fried rabbit Tavşan tava
Fries Patates kızartması
Frog’s legs Kurbağa bacakları
Frozen lemon pie Dondurulmuş limon tartı
Fruit Meyve
Fruit brandy Meyveden yapılmış brendi
Fruit cake Meyveli kek
Fruit cobbler Meyveli kobler
Fruit cocktail Meyve kokteyli
Fruit juice Meyve suyu
Fruit knife Meyve bıçağı
Fruit punch Meyveli içki
Fruit salad Meyve salatası
Fruit tart, fruit pie Meyveli tart
Fruits in season Mevsim meyveleri
Fruity Şarapta mayalanmadan evvelki üzümün tadını aksettirme hali
Fry Tavada kızartmak
Fryer Piliç
Frying pan Tava
Full Dolu
Full board Tam pansiyon
Funnel Huni
................................
Galantine of veal Dana galantin
Game Av eti
Game (bird) Av kuşu
Game soup Avcı çorbası
Gar fish Zargana balığı
Garam masala Beş-on ayrı baharın karışımı
Garbage can Çöp kutusu
Garbage pail Çöp kovası
Garden rocket Roka
Garlic Sarmısak
Garnish Garnitür
Gaspacho Güney İspanya’ ya özgü soğuk içilen domates, salatalık, biber ezme çorbası
Gelatin Jelatin
Genever Damıtık Hollanda içkii
Gherkin Kornişon (turşuluk hıyar)
Giblets Tavuk sakatatı
Gilt head bream Çipura balığı
Gin Cin
Ginger Zencefil
Ginger ale Zencefil gazozu
Ginger beer Zencefil, şeker ve sudan yapılan 1 derece alkollü meşrubat
Ginger cookies Zencefilli kurabiye
Ginger wine Zencefil, şarap ve baharlı bitkilerden yapılan 13 derece alkollü içki
Gingerbread Zencefilli kek
Gingerbread muffins Zencefilli muffin
Glass Bardak, kadeh (cam)
Glaze Şeffaf bir tabakayla kaplamak
Glove Eldiven
Glucose Glikoz
Goat Keçi
Goat fish Barbunya balığı, tekir balığı
Goat-cheese Keçi peyniri
Goby (fish) Kaya balığı
Goose Kaz
Goose, liver Kaz ciğeri
Gooseberry Bektaşi üzümü
Gorgonzola İtalyan küflü peyniri
Gouda Hollanda’ da yapılan bir tür peynir
Goulash of pork Domuz gulaş
Gourd Su kabağı, asma kabağı
Gourmand Obur, çok yiyen
Gourmet Gurme, yemeğin lezzetinden iyi anlayan
Grains Hububat
Grape Üzüm
Grape juice Üzüm suyu
Grapefruit Greyfurt
Grapefruit juice Greyfurt suyu
Grappa Üzüm posalarının damıtılmasıyla yapılan İtalyan içkisi
Grate Rendelemek
Grater Rende
Gravy Pişen yemeğin kendi bıraktığı suyu, koyu et suyu
Gray bream Karagöz balığı
Grease Yağ, yağlamak, yağ artığı
Green beans Taze fasulye
Green capsicum (pepper) Yeşil biber
Green lentil Yeşil mercimek
Green olive Yeşil zeytin
Green onion Yeşil soğan
Green peas Taze bezelye
Green pepper Yeşil biber
Green salad Yeşil salata
Greengrocer Manav
Grenadine Nar şurubu
Grey gurnard Kırlangıç balığı (benekli)
Grey mullet Kefal (has)
Grey mullet (gold) Kefal (altınbaş)
Grey mullet (thick lipped) Kefal (topbaş), pulaterine
Griddle Döküm tava
Grill Izgara, ızgara yapmak
Grilled Izgarada pişirilmiş
Grilled calf’s kidney Izgara dana böbreği
Grilled chicken Piliç ızgara
Grilled meat Izgara et
Grilled meat balls Izgara köfte
Grilled meat balls on skewers Şişte köfte
Grilled meat on skewers Şiş kebap
Grilled meat restaurant Kebapçı
Grilled steak Izgara biftek
Grind Çekmek, öğütmek
Grocery store Bakkal
Ground beef Sığır kıyması
Ground lamb Kuzu kıyması
Ground meat Kıyma
Ground mutton Koyun kıyması
Ground sesame seeds Tahin
Ground “baby beef” Dana kıyması
Grouper Orfoz, sarı hani balığı
Grouse Orman tavuğu
Guild of cooks Aşçı loncası
Guitar fish Kemane balığı
Gurnard, red Kırlangıç balığı
.................................
Haddock Mezgit balığı
Hake Barlam balığı
Half board Yarım pansiyon
Ham Jambon
Ham and eggs Jambonlu omlet
Ham sandwich Jambonlu sandöviç
Ham steak Biftek tipi jambon
Hamburger Hamburger
Hangover Akşamdan kalma
Hard-boiled eggs Haşlanmış katı yumurta
Hare Ada tavşanı
Haricot bean Kurufasulye
Haricot soup Kurufasulye çorbası
Hazelnut Fındık
Hazelnut cream Fındıklı krema
Hazelnut-ice cream Fındıklı dondurma
Head Baş. Damıtma işleminde önden alınan baş mahsul
Health Sağlık
Heart Yürek, kalp
Hearth Damıtma işleminde göbek mahsul
Helper Yardımcı, çırak
Herbs Şifalı otlar
Hermits Bitter kurabiyeler
Herring Ringa balığı
Herring fillets Ringa balığı filetosu
Highball Soda veya meşrubat eklemek için içkilere uygun uzun bardak
Highland malt İskoçya’ nın kuzeyinin ürünü olan malt viski
Hollandaise sauce Holandez sosu
Home made fettuchini Erişte
Home-made bread Evde yapılan ekmek
Honey Bal
Honey butter Ballı ezme
Honey drop cookies Dökme bal kurabiyesi
Honey egg milk shake Balı yumurtalı frape
Horn shell Şeytan minaresi
Hors d’oervre Ordövr
Hors d’oeuvres of fish Balık ordövr tabağı
Horse bean Bakla
Horse mackarel İstavrit
Horse radish Bayır turbu
Hot (spicy) Acı, baharatlı
Hot (temperature) Sıcak
Hot chocolate Sıcak çikolata
Hot fudge sauce Sıcak çikolata sosu
Hot milk Sıcak süt
Hotel restaurant Otel’ in restoranı
Humid Nemli
Humidity Nem
Hunger Açlık
Hungry Aç olmak, acıkmak
Hygiene Hijyen
................................
Ice Buz
Ice bag Buz torbası
Ice bucket Buz kovası
Ice cream Dondurma
Ice cream freezer Dondurma makinesi
Ice crusher Buz kıracağı
Ice sculpture Buzdan heykel
Ice tea Buzlu çay
Ice tong Buz maşası
Ice-cream sundae Kup glase
Ice-cream tart Dondurmalı tart
Iceberg lettuce Göbek salata, aysberg
Iced chocolate cake Soğuk çikolatalı tart
Iced coffee with whipped cream Kremalı soğuk kahve
Icıng sugar Pudra şekeri, krem şanti
Inflight catering Uçuş sırasında yiyecek-içecek servisi
Ingredients İçindekiler
Ink fish Mürekkep balığı
Instant pizza Çabuk pizza
Institutional catering Toplu yemek hizmeti
Invoice Fatura
Irish coffee İrlanda kahvesi (sıcak kahve, viski ve krema)
Island malt İskoçya’ nın Highland bölgesinin ada ürünü malt viski
Islay malt İskoçya’ nın batısındaki Islay adasının ürünü malt viski
................................
Jam Reçel
Jamon İspanya’ nın meşhur kurutulmuş domuz budu pastırması
Japanese plum Malta eriği
Jar Kavanoz
Jellied ham Jöleli jambon
Jelly Jöle
Jerusalem artichoke Yer elması
John Dory Dülger balığı
Jordan Badem şekeri
Jug Sürahi, güğüm
Juice Meyve suyu, et suyu, sebze suyu
Juicer Meyve sıkacağı
Jujube Hünnap
Juniper berries Ardıç meyvesi
....................................
Ketchup Ketçap
Kettle Büyük tencere, kazan
Kidney Böbrek
Kingfish Eşkina balığı
Kipper Çiroz
Kirschwasser Karaorman ve Alsace bölgesine mahsus vişne brendisi
Kitchen Mutfak
Kiwi Kivi
Knead Hamuru yoğurmak
Kneaded butter Eşit miktarda un ve tereyağ karışımı
Knife Bıçak
Knife sharpener Bileytaşı, masat
Kosher Kaşer, Museviler için turfa olmayan, helal gıda
...................................
Label Etiket
Laboratory Laboratuar
Ladle Kepçe
Lager Açık renkli, hafif bir Alman bira türü
Lake-trout Göl alabalığı
Lamb Kuzu, kuzu eti
Lamb chop Kuzu pirzola
Lamb cutlet Kuzu kotlet
Lamb’s feet Paça
Lamb’s liver soup Kuzu ciğeri çorbası
Langust Deniz kereviti
Lard Domuz yağı
Lasagne Lazanya, üstüste tabakalar halinde makarna
Lavender Lavanta
Leek Pırasa
Leeks with meat Etli pırasa
Leer fish Akya balığı
Leg Bacak, but
Leg of lamb Kuzu budu
Legumes Baklagiller
Lemon Limon
Lemon balm Melissa
Lemon fluff pudding Limonlu puding
Lemon frosted Buzlu limon
Lemon ice-cream Limonlu dondurma
Lemon juice Limon suyu
Lemon rind Limon kabuğu
Lemon sauce Limon sosu
Lemon sherbet Limonlu dondurma
Lemon squash Yeni sıkılmış limon suyu
Lemon squeezer Limonluk, limon sıkacağı
Lemonade Limonata
Lentil Yeşil mercimek
Lentil balls Mercimek köftesi
Lentil red Kırmızı mercimek
Lentil soup Mercimek çorbası
Lettuce Kıvırcık salata
Liaison Terbiye
Lime Misket limonu
Limpet Deniz kulağı
Liqueur Meyve brendisi, likör
Liquid Sıvı
Liquorice Meyankökü
Little tunny Orkinos balığı (yazılı)
Liver Karaciğer
Liver pate Ciğer ezmesi
Liver store Sakatatçı
Lizard fish Zurna balığı
Loaf pan Ekmek tavası
Lobster Istakoz
Lobster boats Istakoz kolları
Lobster butter Istakozlu tereyağ
Lobster cocktail Istakoz kokteyli
Lobster mayonnaise Mayonezli ıstakoz
Lobster salad Istakozlu salata
Lobster soup Istakoz çorbası
Lobster, spiny Böcek langust
Loin Kontrfile
Long squash Asma kabağı
Loquat Yenidünya, malta eriği
Lovage Selamotu, yaban kerevizi
Lowland malt Iskoçya’ nın güneyinde yapılan malt viski
Lump sugar Küp şeker
Lunch Öğle yemeği
Lunch box Kumanya
Lunch ticket Yemek fişi
Lunch voucher Yemek çeki
Lung Akciğer
Lye Çamaşır sodası
Lyonnaise potatoes Lyon usulü sahanda soğanlı patates
................................
Macaroni Makarna
Macaroni timbale Fırında makarna
Macerate Suda bırakarak yumuşatmak
Mackerel Uskumru
Mackerel, salted dried Çiroz
Main course Ana yemek
Main dish Ana yemek
Maitre d’hotel sauce Metrdotel sosu
Mallard Yaban ördeği
Mallow Ebegümeci
Maltese sauce Malteser sosu
Mandarin Mandalina
Mango Mango
Maple syrup Akçaağaç şurubu
Margarine Margarin
Marinade Terbiye karışımı, et salamurası
Marinate Terbiyeye yatırmak
Marinated Terbiye edilmş
Marjoram Mercanköşk
Marmalade Marmelat
Marrow İlik
Marrow (vegetable) Sakız kabağı
Marrow bone İlik kemiği
Marzipan Badem ezmesi
Mashed Ezilmiş, püre
Mashed potatoes Patates, püre
Mashed roe Tarama
Mass feeding Toplu yemek hizmeti
Mastic Çam sakızı
Matelote sauce Denizci sosu
Matzot Hamursuz yemeği
Mayonnaise Mayanez
Meagre Sarıağız balığı, eşkina balığı
Meal Öğün
Measure Ölçmek, ölçü
Measuring cup Ölçü kabı
Measuring spoon Ölçü kaşığı
Meat Et
Meat ball Köfte
Meat cubes Kuşbaşı et
Meat dishes Et yemekleri
Meat grinder Kıyma makinesi
Meat pie Etli, kıymalı börek
Meats, poultry, fish Etler, tavuklar, balıklar
Medicine dropper Damlalık
Medium Orta
Medium (cooked) Orta pişmiş et
Medium rare Orta az pişmiş et
Medium well Orta çok pişmiş et
Medium-boiled eggs Kayısı yumurta
Medlar Döngel, muşmula
Medley Oturtma
Melanure Melanurya balığı
Melon Kavun
Melt Erimek, eritmek (katıdan sıvıya)
Melted butter Erimiş tereyağ
Mendole İzmarit balığı
Menu Mönü, yemek listesi
Menu planning Mönü planlama
Meringue Beze, mereng
Merlo Lapina balığı
Microwave oven Mikrodalga fırını
Milk Süt
Milk & almond pudding Keşkül
Milk (skimmed) Az yağlı/yağsız süt
Milk coffee Sütlü kahve
Milk pudding Muhallebi
Milk-roll Sütlü francala
Milk-shake Blender’ de çalkalanmış süt, frape
Milkman Sütçü
Millet Darı
Mimosa salad Mimoza salatası (marul kökü, portakal, üzüm, krema ve limon suyu)
Mince Kıymak, ince ince doğramak
Minced meat Kıyma
Mincer Kıyma makinesi
Mineral water Maden suyu
Minestrone soup Makarnalı sebze çorbası
Mint Nane
Minted Naneli
Minute Süratli hazırlanan
Mirabelle Fransa’ nın Alsace bölgesinde yapılan beyaz erik brendisi
Mix Karıştırmak
Mixed grill Karışık ızgara
Mixed pickles Karışık turşu
Mixed salad Karışık salata
Mixed vegetables Karışık sebze
Mixer Mikser
Mixing bowl Karıştırma tası, kabı
Mocha cake Kahveli pasta
Molasses Pekmez
Mold Kalıp
Monkfish Keler balığı
Monosodium glutamate Çin yemeklerine koyulan ve lezzetlerin belirginleşmesine yarayan beyaz toz
Mont-Blanc Üzeri krema ile kaplanmış kestane püresi
Morel Kuzu mantarı
Morello cherry Vişne
Mornay eel İzmirna balığı
Mornay sauce Mornay sosu
Mortar Havan, dibek
Mousse Mus
Mousseline sauce Muselin sosu
Mouth watering Ağzın suyunu akıtan
Mozarella Manda sütünden yapılan bir tür İtalyan peyniri
Muddler Barda kullanılan havan
Mug Kulplu büyük bardak, maşrapa
Mugwort Birincasıf
Mulberry Dut
Mullet (red) Barbunya/tekir
Mushroom Mantar
Mushroom omelette Mantarlı omlet
Mushroom purée Mantar püresi
Mushroom sauce Mantar sosu
Musk Misk
Musk melon Şamama
Muslin Şarap süzmek için kullanılan tülbent
Mussel Midye
Mussel soup Midye çorbası
Mustard Hardal
Mustard butter Hardallı tereyağ
Mustard sauce Hardal sosu
Mustard seed Hardal tohumu
Mutton Koyun eti
Myrrh Mırra kahvesi
.....................................
Napkin Peçete
Nasturtium leaves Latinçiçeği
Neck Gerdan, boyun
Nectarine Tüysüz şeftali
Needle fish Zargana balığı
Nicoise salad Nis salatası (patates, taze fasulye, domates ve zeytin)
Ninon salad Ninon salatası (marul, limon suyu, dilimlenmiş portakal ve zeytinyağı)
Noodles Tel şehriye
Nosing Damıtık içkileri koklamak
Nougat Kos helvası
Nutcracker Fındıkkıran
Nutmeg Küçük hindistancevizi
Nutrition Beslenme
......................................
Oatmeal Yulaf ezmesi
Oatmeal cookies Yulaf ezmeli kurabiye
Oats Yulaf
Octopus Ahtapot
Offal Sakatat
Oil Yağ
Oil of peppermint Naneyağı
Okra Bamya
Oleaster İğde
Olive oil Zeytinyağı
Olives Zeytin
Olives (black) Siyah zeytin
Olives (green) Yeşil zeytin
Olives (stuffed) İçi biberli veya bademli zeytin
Omelette Omlet
On the rocks Bol buzlu viski
Onion Kuru soğan
Onion omelette Soğanlı omlet
Onion purée Soğan püresi
Onion soup Soğan çorbası
Onion, red Kırmızı soğan
Orange Portakal
Orange icing Portakallı krema
Orange jelly Portakal jölesi
Orange juice Portakal suyu
Orange marmalade Portakal marmeladı
Orange meringue pie Portakallı mereng tartı
Orange milk shake Portakallı frape
Orange sauce Portakal sosu
Orange sherbet Portakallı dondurma
Orange squash Sıkma portakal suyu
Orangeade Portakal şurubu
Order Sipariş
Oregano Dağ keçisi
Organic food Organik gıda
Ostrich Devekuşu
Outside catering Ziyafet ikram hizmeti
Oven Fırın
Oven baking Fırınlamak
Ox tongue Sığır dili
Oxtail Sığır kuyruğu
Oyster İstiridye
......................................
Paddle Kürek
Paella İspanya’ nın meşhur tavuk, deniz ürünleri ve tavşanlı pilavı
Pagrus Trança balığı
Pan cake Amerikalıların sabah kahvaltısında üzerine akçaağaç şurubu dökerek yedikleri kalın krep
Pan-broil Yağsız tavada pişirmek
Pandora Mercan balığı
Pantry cook Soğukçu, meze aşçısı
Papaya Kavunağacı meyvesi
Paper towel Kağıt havlu
Paprika Kırmızı biber
Paprika sauce Kırmızı biber sosu
Paprika, sweet Tatlı kırmızı biber
Parboil Suda % 50 pişirmek
Parch Kavrularak çok kurumak
Parfait Parfe, çırpılmış krema ile hazırlanmış dondurma
Paring knife Meyve, sebze soymak için küçük bıçak
Parmaggiano Makarna üzerine rendelenen bir tür İtalyan peyniri
Parmentier potatoes Küre şeklinde kesilmiş patates
Parmesan (cheese) Parmesan peyniri
Parsley Maydanoz
Parsley sauce Maydanoz sosu
Parsnip Yabani havuç
Partridge Keklik
Party catering Ziyafet ikram hizmeti
Passion fruit Çarkıfelek meyvesi
Pasta Makarna
Pasteurize Pastörize etmek
Pasteurized Pastörize edilmiş
Pastrami Pastırma
Pastry Hamur işi
Pastry bag Pasta kreması torbası
Pastry blender Hamur karıştırıcı
Pastry cook Pastacı
Pastry shop/café Pastane
Patato chip Patates cips
Patato starch Patates nişastası
Pate de foie gras Kaz ciğeri ezmesi
Patience dock Labada, efelek
Pea Bezelye, araka
Pea flour Bezelye unu
Pea soup Bezelye çorbası
Peach Şeftali
Peach compote Şeftali kompostosu
Peach flambe Alevlendirilmiş şeftali
Peach jam Şeftali reçeli
Peach melba Peşmelba
Peanut Yer fıstığı
Peanut apple salad Yerfıstıklı elma salatası
Pear Armut
Pearl onion Arpacık soğanı
Peasant’s soup Köylü çorbası (ekmek kabuklarıyla koyulaştırılmış karışık sebze çorbası)
Peel Kabuğunu soymak
Pepper Biber
Pepper (black) Karabiber
Pepper (red) Kırmızı biber
Pepper grinder Biber değirmeni
Pepper sauce Biber sosu
Pepper shaker Biberlik
Pepper, black (corn) Tane karabiber
Pepper, black (powder) Toz karabiber
Pepper, sweet, green, bell Dolmalık biber
Pepper, white Beyaz biber
Peppercorn Çekilmemiş, tane biber
Peppermint Nane şekeri
Pepperoni Sucuk benzeri, baharatlı bir İtalyan sosisi cinsi
Pestle Havan tokmağı
Pesto sauce Makarnaya koyulan fesleğenli sos
Petits fours Petifür (küçük pastalar)
Pheasant Sülün
Picarel İzmarit balığı
Pickle Turşu
Pickled Salamuralanmış
Pickled cucumbers Salatalık turşusu
Pickled gherkins Kornişon turşusu
Pickled herrings Salamura ringa balığı
Picnic Piknik
Pie Tart
Pie crusts Tart hamuru
Pie pan Tart kalıbı
Pigeon Güvercin
Pike Turna balığı
Pilchard Büyük boy sardalye balığı
Pilgrim scallop Tarak
Pilot fish Malta palamudu balığı
Pilsner glass Pilsen birası bardağı (25-30 cl)
Pimento Tatlı kırmızı biber
Pinch Tutam
Pine nut Çam fısığı, dolma fıstığı
Pineapple Ananas
Pinto bean Barbunya fasulyesi
Piper Öksüz balığı
Piquant sauce Acı sos
Pistachio Antep fıstığı, şam fıstığı
Pit Çekirdek, tohum
Pit roasted lamb Kuzu tandır
Pitcher Sürahi
Pizzaria Pizzacı
Plaice Pisi balığı
Plate Tabak
Plum Erik
Plum jam Erik reçeli
Plum tomatoes Kiraz domatesi
Poach Sıcak suda pişirmek
Poached eggs Sirkeli sıcak suda pişirilmiş yumurta
Poeling Tencere içinde yemeği fırınlamak
Pomace Üzüm posası
Pomegranate Nar
Pompano Yaladerma
Pont-Neuf potatoes Fransız usulü çubuk patates
Popcorn Patlamış mısır
Poppy Haşhaş
Poppy seed Haşhaş tohumu
Poppy-seed roll Haşhaşlı francala
Porgy Sinarit (pagrus) balığı
Pork Domuz eti
Pork (sausages) Domuz sosisi
Pork chop Domuz pirzola
Pork cutlet Domuz kotlet
Porous Gözenekli
Porridge Lapa
Port wine Porto şrabı
Port wine sauce Porto şarabı sosu
Portion Porsiyon
Pot Kap
Pot (clay) Çömlek
Pot holder Tencere tutacağı
Potato Patates
Potato croquette Patates köftesi
Potato flour Patates unu
Potato masher Patates ezicisi
Potato omelette Patatesli omlet
Potato soup Patates çorbası
Potatoes (mashed) Ezilmiş patates, püre
Poultry Kümes hayvanları
Pour Dökmek
Pourer Içki şişelerinin başına geçirilen dökücüler
Powder sugar Pudra şekeri
Powdered essence of lemon Limon tuzu
Prawn Karides
Preparation Hazırlık
Presentation Takdim
Preservative Koruyucu madde, bozulmayı önleyici madde
Pressed caviar Sıkıştırılmış havyar
Pressure cooker Düdüklü tencere
Profiteroles with chocolate sauce Çikolata soslu profiterol
Proof İçkideki alkol oranı
Prune Erik kurusu
Pub İngiliz tipi bar
Pudding Sütlü tatlı
Pulses Bakliyat
Pumpkin Balkabağı
Punch cup Kulplu panç bardağı
Purchasing Satınalma
Purée Püre
Purée of peas Bezelye püresi
Purple basil Reyhan
Purslane Semizotu
........................................
Qnetch Fransa’ nın Alsace bölgesinde erikten yapılan brendi
Quail Bıldırcın
Quality Kalite
Quarter Çeyrek
Quiche Kiş
Quince Ayva
........................................
Rabbit Tavşan
Rabbit fish Çarpanbalık
Raclette Föndü için özel İsviçre peyniri
Radiccho Radika
Radish Turp
Radish salad Turp salatası
Rainbow wrasse Gün balığı
Raisin Kuru üzüm
Ramekins Peynirli tart
Rare (cooked) Az pişmiş (et)
Raspberry Ahududu
Raspberry ice cream Ahududu dondurması
Raspberry jelly, jam Ahududu reçeli
Raspberry marmalade Ahududu marmeladı
Ration Tayın, askerin yiyecek istihkakı
Ravioli İtalyan mantı makarnası
Ravioli soup Mantı makarnası çorbası
Raw Çiğ, pişmemiş, ham
Ray Tirpana balığı
Razor-clam Solinya
Receipt Makbuz
Recipe Yemek tarifi, reçete
Red beet Kırmızı pancar
Red cabbage Kırmızı lahana
Red cabbage salad Kırmızı lahana salatası
Red capsicum (pepper) Kırmızı biber
Red chicory salad Kırmızı hindiba salatası
Red gurnard Kırlangıç balığı
Red kidney bean Kırmızı barbunya
Red lentil Kırmızı mercimek
Red mullet Barbunya/tekir
Red onion Kırmızı soğan
Red sea bream Mercan balığı
Red wine Kırmızı şarap
Red wine sauce Kırmızı şarap sosu
Redcurrant Kuş üzümü
Reduce Sosu yoğunlaştırmak
Refreshments Serinletici içkiler, meşrubat
Refrigerated truck Soğutmalı kamyon
Refrigerator Buzdolabı
Regional cuisine Yöresel mutfak
Relish Tatlı-ekşi, biraz da baharlı Doğu Asya yemeklerinde kullanılan sos
Render Yağ eritmek
Reservation Rezervasyon
Rib of beef Sığır kaburgası
Riblets Kuzu kaburgası
Ribs (spare) Kaburga
Rice Pirinç
Rice flour Pirinç unu
Rice pudding Sütlaç
Rice starch Pirinç nişastası
Rind Kabuk
Rinse Çalkalamak, durulamak
Rip Yarmak, kesmek
Ripe Olgun, olmuş
Risotto İtalyan pilavı
Road side restaurant Otoyol üzeri dinlenme tesisi restoranı
Roast Fırında veya tavada kızartmak
Roast (beef) sirloin Rozbif
Roast (meat) Rosto
Roast chicken Piliç kızartma
Roast coffee Kavrulmuş kahve
Roast lamb Kuzu kızartma
Roast leg of lamb Kuzu budu fırın
Roast mutton Koyun kızartma
Roast pork Domuz kızartma
Roast rabbit Tavşan kızartma
Roast stuffed chicken Piliç dolması
Roast stuffed turkey Hindi dolması
Roast turkey Hindi kızartma
Roast venison Geyik kızartma
Roasted Kızartılmış, kavrulmuş, kavurma
Roasted chickpeas Leblebi
Roasting pan Fırında kızartma tavası
Rock bass İşkine balığı
Rock lobster Küçük istakoz
Rocket Roka
Rockling fish Gelincik balığı
Rocquefort Fransız rokfor peyniri
Roe Balık yumurtası
Roebuck Karaca
Roebuck ham Karaca jambonu
Roll Tek kişilik küçük ekmek
Roll (French roll) Francala
Rolling pin Merdane
Rolling pin (very thin) Oklava
Romaine Marul
Rose hips Kuşburnu
Rose petal Gül yaprağı
Rose water Gül suyu
Rosé wine Pembe şarap
Rosemary Biberiye, kuşdili
Round Nuar, tranş
Roux Meyane
Rowan berry Üvez
Rum Rom
Rump (meat) Sokum
Runner bean Çalı fasulyesi
Russet brown Meyane
Russian eggs Rus salatasının üzerine koyulan yumurtalar
Russian salad Rus salatası (çeşitli sebzelerin mayonezle karıştırılması)
Rye Çavdar
Rye flour Çavdar unu
......................................
Sachet Baharat torbası
Saffron Safran
Saffron rice Safranlı pilav
Sage Adaçayı bitkisi
Sage tea Adaçayı çayı
Salad Salata
Salad bar Salata barı
Salad bowl Salata kasesi
Salad dressing Salata sosu
Salami Salam
Salema Sarpa balığı
Salmon Som balığı, somon balığı
Salmon mayonnaise Mayonezli som balığı
Salt Tuz
Salt peter Güherçile
Salt shaker Tuzluk
Salted pork Tuzlanmış domuz eti
Sandwich Sandviç
Sandwich loaf Tost ekmeği
Sarco Karagöz balığı
Sardine Sardalye balığı
Sauce Sos
Sauce chasseur Avcı sosu
Sauce pan Uzun saplı tencere
Saucer Fincan tabağı
Sauerkraut Alman usulü lahana turşusu
Sausage Sosis
Sauté Sote yapmak
Sauté potatoes Patates sote
Sautéed spinach Ispanak sote
Saveloy salad Sosis salatası
Savory/savoury (a food) Baharatlı yemek
Savoury Geyikotu
Savoury omelette Baharatlı omlet
Scabbard fish Çatalkuyruk balığı
Scad (fish) Kıraça
Scald Kaynar su ile yıkamak
Scale Tartı, terazi
Scales (fish) Balığın pulları
Scallop Büyük tarak
Scampi Norveç istakozu
Scampi cocktail Skampi kokteyli
Schnapps Damıtık Alman içkisi
Schnitzel Şnitzel
Scissors Makas
Score Çizik atmak
Scorpion fish İskorpit balığı
Scrambled eggs with tomatoes Domatesli omlet
Scrape Kazımak
Scraper, scratcher Kazıma aleti
Scrub Sert birşeyle fırçalamak
Sea bass Levrek balığı
Sea bass steamed Levrek buğulama
Sea bream Çipura balığı
Sea food Deniz mahsulleri
Sea urchin Deniz kestanesi
Sea weed Deniz yosunu
Sea-fish Tuzlu su balığı
Sea-robins Kırlangıç balığı
Seam Dikiş, dikiş yeri
Sear Kızgın tavada çevirmek
Seasoning Yeterince tuz ve baharat eklemek
Sediment Tortu
Seedless raisins Sultana, çekirdeksiz üzüm
Semolina İrmik
Seperating an egg Çiğ yumurtanın sarısı ile beyazını ayırmak
Service Hizmet
Service berry Üvez
Serving dish Servis tabağı
Serving fork Servis çatalı
Serving spoon Servis kaşığı
Sesame Susam
Sesame oil Susam yağı
Sesame seed Susam tohumu
Seville orange Turunç
Sew Dikmek
Shake Çalkalamak
Shaker Çalkalayıcı
Shallot İkişerli, ufak, kendine has lezzeti olan bir cins soğan, bir cins arpacık soğanı
Shallow fry Az yağda kızartmak
Shank (meat) Kol
Shark’s fin soup Köpekbalığı yüzgeçlerinden yapılmış çorba
Sharpening stone Biley taşı
Sheep Koyun
Sheep’s brain salad Beyin salatası
Shelf Raf
Shell Kabuk
Shell beans, reddish Barbunya fasulyesi
Shellfish Kabuklu deniz ürünü
Shepherd’s salad Çoban salatası
Sherry İspanya’ nın Jerez bölgesinde brendi ile sertleştirilen şarap
Sherry glass Şeri kadehi (6 cl)
Shin İncik kemiği
Shipshead bream Karagöz balğı (sivriburun)
Shirr Yumurtayı ufalanmış ekmek ile yağda kızartmak
Shoestring potatoes Kibrit patates
Shore crab Çingene yengeç
Shot Küçük kadehte sert içkiyi bir içişte bitirmek, tek atmak
Shot glass Tek atma kadehi
Shoulder (meat) Kürek, kürek eti
Shrimp Karides
Shrimp butter Karidesli tereyağı
Sieve Elek, kalbur
Sift Elemek, kalburdan geçirmek
Sifter Elek, kabur
Sifter (flour) Un eleği
Silver hake Mezgit balığı
Silverside Gümüş balığı, çamuka
Silverware Çatal-bıçak takımı
Simmer Ağır ateşte, az kabarcıklı suda kaynatmak
Single cream Az çırpılmış ve az yağlı krema
Single malt Başka bir yerin ürünü ile karıştırılmamış malt visiki
Sink Lavabo
Sip Yudum
Sirloin Sığır filetosu, bonfile
Sirloin steak, lyonnaise Lyon usulü ince kıyılmış, soğanla pişirilmiş biftek
Skate Keler balığı
Skewer Kebap şişi
Skillet Tava
Skillet cookies Tava kurabiye
Skim Köpüğünü almak, kaymağını almak
Skimmed milk Kaymağı alınmış süt
Skin Deri, derisini yüzmek
Skin (outer covering of a fruit or vegetable) Kabuk
Skotch whisky İskoç viskisi
Slice Dilim
Sliver Bıçakla kıymak
Slotted spoon Kevgir
Smelt Gümüş balığı
Smetana Ekşi krema
Smoke Duman, sigara içmek
Smoke (food) Füme
Smoked beef Füme sığır eti
Smoked eel Füme yılan balığı
Smoked fillets of trout Füme alabalık filetosu
Snack Atıştırmak
Snail Salyangoz
Snail butter Salyangozlu tereyağı (maydanoz, sarmısak ve ufak soğanla karıştırılmış tereyağı)
Soda water Maden suyu, soda
Soft drink Meşrubat
Soft toast Sütlü, kızarmış ekmek
Soft-boiled eggs Rafadan yumurta
Sole (fish) Dil balığı
Sorrel Kuzukulağı
Soup Çorba
Soup kettle Çorba tenceresi
Sour Ekşi, mayhoş
Sour apple Ekşi elma
Sour grape Koruk
Sour milk Ekşimiş süt
Sous vides Pişmiş yemekleri vakumlu poşetlere koyup tükeninceye kadar muhafaza tekniği
Soy sauce Soya sosu
Soya oil Soya yağı
Soybean Soya fasulyesi
Spaghetti Çubuk makarna, spagetti
Spaghetti sauce Spagetti sosu
Spaghetti with anchovies Ançuezli spagetti
Spaghetti with tomato sauce Domates soslu spagetti
Spanish mackerel Kolyoz balığı
Spare rib Kaburga
Sparkling mineral water Maden sodası
Sparkling wine Köpüklü şarap
Speciality meats Sakatat
Speyside malt Iskoçya’ nın Highland bölgesinin Spey tarafının ürünü
Spice store Baharatçı
Spiced tea Baharlı çay
Spices Baharat
Spicy Baharatlı
Spider crab Ayna
Spinach Ispanak
Spirit Damıtılmış alkollü içki
Spleen Dalak
Sponge Sünger
Sponge cake Pandispanya
Sponge fingers Kedi dili biskuvi
Spoon Kaşık
Sprat (fish) Çaça balığı
Spring chicken Piliç
Spring lamb Süt kuzusu
Spring lobster Böcek
Spring onions Taze soğan
Spring rools Çin böreği
Spring salad Bahar salatası
Squash Dolmalık kabak
Squid Kalamar
Stag Geyik
Stale bread Bayat ekmek
Star anise Yıldız anason
Star-gazer Kurbağa balığı
Starch Nişasta, kolalamak
Starched Kolalı
Steak Biftek, fileto, bonfile, kontrfile
Steak fillet Bonfile
Steam Buhar, buğu, buharda pişirmek
Steel Biley çubuğu, masat
Steep Demlemek, sıvıya bastırıp bekletmek
Step Basamak, etap
Sterilized milk Uzun ömürlü süt
Stew Yahni, kapama
Stewed fruits Komposto
Still İmbik
Still water Durgun su
Stir Kaşıkla karıştırmak
Stir fry Wok’ ta karıştırarak kızartmak
Stockpot Et suyu kazanı
Stomach ache Karın ağrısı
Stopper Tapa, tıpa
Storekeeper Depocu
Stout Siyah bira
Straight whiskey Amerika’da şişelenmeden evvel saf alkol eklenmemiş viski
Strain Süzmek
Strainer Süzgeç. Barda Boston Shaker’in üzerine tam oturan kenarı spiral telli süzgeç
Straw Kamış, pipet
Strawberries with cream Çilek şanti
Strawberry Çilek
Strawberry ice-cream Çilekli dondurma
Strawberry jam Çilek reçeli
Strawberry milk shake Çilekli frape
Strawberry mousse Çilek mus
Strawberry tart Çilekli pasta
Streaked gurnard Mazak balığı
String İp
String beans Çalı fasulye
Stuff Doldurmak
Stuffed Doldurulmuş, dolma
Stuffed aubergines Patlıcan dolma
Stuffed breast of veal Dana döşü sarması
Stuffed eggs Yumurta dolması
Stuffing Dolma içi
Sturgeon Mersin balığı
Suet İç yağı, don yağı
Sugar Şeker, toz şeker
Sugar (brown) Kahverengi şeker
Sugared walnuts Ceviz şekerlemesi
Sumach Sumak
Sun-dried tomatoes Güneşte kurutulmuş domatesler
Sunflower seed oil Ayçiçek yağı
Supreme sauce Suprem sosu
Sweet Tatlı
Sweet basil Tatlı fesleğen
Sweet corn Tatlı mısır
Sweet herbs Çeşitli otlar
Sweet potato Tatlı patates
Sweet rolls Tatlı, küçük, kahvaltı poğaçaları
Sweetbread Uykuluk
Swiss cheese Gravyer
Swiss fondue Fondü
Sword fish Kılıç balığı
Syrup Şurup
.......................................
Tabasco sauce Acı sos
Table Masa, sofra
Table d’hote Tabldot
Table salt Sofra tuzu
Tablecloth Masa örtüsü
Tablespoon Çorba kaşığı
Tahini Tahin
Tails Damıtma işleminde sondan alınan ve uygun olmayan mahsul
Tandouri Tandır
Tangerine ice-cream Mandalinalı dondurma
Tannin Üzüm kabuğunda bulunan kekremsi bir madde, tanen
Tap water Musluk suyu
Tapas İspanyol mezesi
Tapas bar İspanyol meyhanesi
Tapioca Tapyoka
Tarragon Tarhunotu
Tartare sauce Tartar sosu
Tartlet Tartalet
Taste Tad, tatmak
Tasty Lezzetli, tadı yerinde
Tea Çay
Tea (green) Yeşil çay
Tea (herbal) Bitki çayı
Tea (peppermint) Naneli çay
Tea (rose hip) Kuşburnu çayı
Tea house Çayhane
Tea kettle Çaydanlık
Tea pot Demlik
Tea with lemon Limonlu çay
Tea with milk Sütlü çay
Teaspoon Çay kaşığı
Tennessee whiskey Amerika’ nın Tennessee eyaletinde mısırdan yapılan, odun kömüründen filtre edilen viski
Tequila Damıtık Meksika içkisi
Terebinth berry Çitlenbik
Thaw Donmuş gıdaların çözülmesi
Thermobox Termobaks, ısı yalıtımlı yemek taşıma kabı
Thermometer Derece, termometre
Thigh Kalça
Thirsty Susamak, susamış olmak
Thread İplik
Three bearded rockling Gelincik balığı
Throat Boğaz
Thyme Kekik
Tia maria Kahve aromalı, rom esanslı İspanyol likörü
Tilting brazier Devrilebilir tencere
Tilting pan Devrilebilir tava
Timer Alarmlı zaman saati
Tip Bahşiş
Tip box Bahşiş kutusu
Tip pool Bahşiş havuzu
To be full Doymuş olmak
Toast Kızarmış ekmek dilimi. Kadeh tokuşturarak kutlamak
Toasted bread Kızarmış ekmek
Toaster Ekmek kızartma makinesi
Tofu Uzakdoğu’ da soya fasulyesi suyunun fermentasyonundan elde edilen bir tür peynir
Tomarind Demirhindi
Tomato Domates
Tomato juice Domates suyu
Tomato paste Domates salçası
Tomato salad Domates salatası
Tomato sauce Domates sosu
Tomato soup Domates çorbası
Tong Maşa
Tongue Dil
Tonic Tonik
Tonic water Tonik
Toothpick Kürdan
Top Kapak
Top-shell Deniz minaresi
Toss Alt-üst etmek
Tournedos Dilimlenmiş kuzu böğrü
Tray Tepsi
Trigger-fish Çotra balığı
Tripe İşkembe
Tripe soup offal restaurant İşkembe salonu
Tripe-soup İşkembe çorbası
Trotter soup Paça çorbası
Trout Alabalık, denizala
Trout fried in butter Tereyağında alabalık
Trout in jelly Jöleli alabalık
Truffle Domalan mantarı, keme, yer mantarı
Truffle butter Yermantarı tereyağı
Truffle sauce Yermantarı sosu
Truss Tavuğun (pişirmeden önce) kanadını kırıp iple bağlamak
Tuna Orkinos balığı, ton balığı
Turbot Kalkan balığı
Turkey Hindi
Turkish delight Lokum
Turmeric Zerdeçal
Turnip Şalgam
Turnip (white) Beyaz şalgam
Turtle Kaplumbağa
Turtle sauce Kaplumbağa sosu
Turtle soup Kaplumbağa çorbası
Twaite shad Tirsi balığı
Twist Narenciye meyvesinin kabuğunu bükerek esansını çıkartma işlemi
...........................................
Umbra Minekop balığı
Uniform Üniforma
Unmold Kalıptan çıkartmak
Until set Kıvamına gelinceye kadar
Utensils Kap kacak
............................................
Value Added Tax Katma Değer Vergisi
Vanilla Vanilya
Vanilla ice-cream Kaymaklı dondurma
Vanilla sauce Vanilya sosu
Vanilla souffle Vanilyalı sufle
Variety of pies and cakes Çeşitli kekler
Vatted malt Single malt viskinin iki ya da daha fazla single malt ile karıştırılması
Veal Dana eti
Veal cutlet Dana kotlet
Vegetable Sebze
Vegetable bin Sebzelik
Vegetable juice Sebze suyu
Vegetable marrow Sakız kabağı
Vegetable oil Bitkisel yağ
Vegetable soup Sebze çorbası
Vegetables in season Mevsim sebzeleri
Vegetarian Vejeteryan
Vending machine Otomat
Venison Geyik veya karaca eti
Vermicelli Şehriye
Vermicelli soup Şehriye çorbası
Vermouth Vermut
Village bread Tandır ekmeği
Vinaigrette sauce Sirkeli zeytinyağ sosu
Vine leaves Asma yaprağı
Vinegar Sirke
Vinegar (balsamic) Balzamik sirke
Vinegar (cider) Elma sirkesi
Vinegar (malt) Malt sirkesi
Vinegar (rice) Pirinç sirkesi
Vintage Üzüm hasadı, kaliteli bir mahsul yılı
Vodka Votka
Vomit Kusmuk, kusmak
........................................
Waiter Garson
Walnut Ceviz
Walnut ice-cream Cevizli dondurma
Walnut raisin quick bread Cevizli üzümlü çörek
Warehouse Depo
Wash Yıkamak
Wastebasket Çöp sepeti
Water Su
Water glass Su bardağı
Water heater Su ısıtıcısı
Water jug Su sürahisi
Watercress Tere
Watermelon Karpuz
Wax paper Mumlu kağıt
Weever Trakonya
Weight Ağırlık
Well done (cooked) Çok pişmiş (et)
Wheat Buğday
Wheat (cracked) Dövme, yarma
Wheat starch Buğday nişastası
Whetstone Bileytaşı
Whip Tele çırparak köpürtmek
Whipped cream Krem şanti
Whisk Çırpmak
Whisker Yumurta çırpma teli
Whiskey İskoçya dışında imal edilmiş viski
Whisky İskoç viskisi
Whisky and soda Viski soda
White Beyaz
White bean purée Kuru fasulye pilakisi
White bread Francala
White cabbage Beyaz lahana
White cheese Beyaz peynir
White grapes Beyaz üzüm
White kidney beans Kuru fasulye
White pudding Tavuk göğsü
White sauce Beyaz sos
White sturgeon Morina balığı
White wine Beyaz şarap
White wine sauce Beyaz şarap sosu
Whitebait Ringa balığı yavrusu
Whiting Bakalarya balığı, mezgit balığı
Whole milk Tam yağlı süt
Whole wheat bread Kepekli unlu ekmek
Whole wheat flour Kepekli un
Whole, canned tomatoes Bütün domates konserve
Wild apricot Zerdali
Wild boar Yaban domuzu
Wild duck with orange Portakallı yabani ördek
Wild greens Yemeklik kır otları
Wild strawberry Dağ çileği
Wild-duck Yaban ördeği
Wine Şarap
Wine (red) Kırmızı şarap
Wine (white) Beyaz şarap
Wine bar Şarap barı
Wine glass Şarap bardağı
Wing Kanat
Wire whip Çırpma teli
With tomato sauce Domates soslu
Wok Çin yemekleri için kullanılan derin tava
Woodcock Çulluk
Wooden spatula Tahta düz kaşık
Wrap Dürüm
Wrapped Sarma
Wrasse Çırçır balığı
Wreck fish İskorpit hanisi balığı
.........................................
Yeast Maya
Yellow capsicum (pepper) Sarı etli biber
Yellow squash Bal kabağı
Yoghurt Yoğurt
Yoghurt raisin pie Yoğurtlu, kuru üzümlü tart
.............................................
Zest Narenciye kabuğunun en dışındaki renkli kısım
Zingara sauce Çingene sosu
Zucchini Dolmalık, kızartmalık kabak
Zucchini blossoms Kabak çiçeği

İngilizce Bitki İsimleri

Ödağacı, Kartalağacı
Aquilegia agallocha
Adlerholz

Odunkömürü
Carbo vegetabilis
Holzkohle

Oğulotu
Melissa offincinalis
Melisse

Oğulotu (Klein)
Melissa offincinalis ssp. Foliosa
Kleine Melisse

Oğulotu (Lila)
Melissa offincinalis ssp. Villosa
Lila Melisse

Oğulotu (Loplu)
Melissa offincinalis ssp. Verticillata
Lappige Melisse

Okaliptus (Küçük)
Eucaliptus polybractea
Kleine Eukaliptus

Okaliptus (Limonsu)
Eucaliptus citriodora
Zitronen. Eukaliptus

Okaliptus (Meyveli)
Eucaliptus frutictorum
Fruhtiger Eukaliptus

Okaliptus, Şifalı Okaliptus, Sitmaağacı
Eucalyptus blobulus tabill
Eukalyptus

Okaliptusü (Adana)
Eucaliptus camaldulensis
Adana Eukaliptusu

Okaliptusü (Karadeniz)
Eucaliptus smithii
Schwarzmee Eukal.

Ökseotu (Çam)
Viscum album ssp. Laxum
Kiefer Mistel

Ökseotu (Japon)
Viscum album ssp.Cloratum
Japanische Mistel

Ökseotu (Köknar)
Viscum album ssp. Abietis
Tannen Mistel

Ökseotu (Meyveağacı)
Viscum album ssp. Platyspermum
Obstbaum Mistel

Ökseotu, Gökce, Burç, Çekem, Güvelek
Viscum album
Mistel

Öksürükotu (Avusralya)
Tussillago farfara ssp. Australis
Australien Huflattich

Öksürükotu (Dağ)
Tussillago farfara ssp. Alpestris
Berg Huflattich

Öksürükotu (Sicilya)
Tussillago farfara ssp. Umbertina
Sizilien Huflattich

Öksürükotu (Tipik)
Tussillago farfara ssp. Typica
Typische Huflattich

Öksürükotu, Devetabani, Farfara
Tussillago farfara
Huflattisch

Ölmezdiken, Tavşanmemesi
Ruscus aculeatus
Stech Mäusedorn

Ördekotu (Hint)
Podophyllum emodi
İndische Entenfuss

Ördekotu, Podofil, Ayakotu
Podophyllum peltatum
Podophyllum

Ortosifon, Kedibıyığı
Orthosiphon aristatus, O. Spicatus, O. Stamineus
Orthosiphon

Panamaagaci, Kuilaya
Quillaja saponaria
Panamaholz

Pancar (Kırmızı)
Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva
Rote Rübe

Pancarı (Şeker)
Beta vulgaris
Zucker Rüben

Pancarı (Şeker)
Beta vulgaris ssp. vulgaris var. Altissima
Zucker Rübe

Panyehirotu (Çin)
Vintetoxicum atratum
Chinesische Schealbenwury

Panzehirotu, Kırlanpıçkuyruğuotu
Vintetoxicum hirundinaria, Asclepias vincetoxicum
Schwalbenwurz

Papatya (Rumi), Rom Papatyası
Chamaemeleum nobile
Romische Kamille

Papatya (Yabani)
Anthemis arvensis
Wilde Kamille

Papatya Tıbbi Papatya, Türk Papatyası
Chamomilla recutita, C. Vulgaris, Matricaria r.,
Kamille

Papatyası (İzmir)
Anthemis auriculata
Izmir Kamille

Papatyası (Köpek)
Anthemis cotula
Hunde Kamille

Papaya
Carica papaya
Papaya

Papaya (Beyaz)
Anthemis chia
Weisse Kamille

Papazkülahi
Euonymus europaea
Pfaffenhütchen

Patates, Kumpir
Solanum tuberosum
Kartoffel

Pelenseği (Peru)
Myroxylan balsamum
Perubalsami

Pelinotu (Adi), Ayvadana, Ayakotu
Artemisia vulgaris
Beifuss

Pelinotu (Kara)
Artemisia abrothanum
Eberraute

Pelinotu (Kıyı)
Artemisia maritima
Strand Wermut

Pelinotu (Sıtma) , Sıtmaotu
Artemisia annua
Malariakraut

Pelinotu, Mideotu, Ak Pelinotu
Artemisia absinthium
Wermut

Pirinç
Oryza sativa
Reis

Piscidiyaağacı
Pisicidia piscipula
Piscidiabaum

Pıtrak (Küçük), Dulavratotu
Articum minus
Kleine Klette

Pıtrak (Sivri)
Xanthium strumarium
Spitz Klette

Pıtrak (Tüylü), Tüylü Dulavratotu
Articum tumentosum
Filzige Klette

Pıtrak, Büyük Dulavratotu
Articum lappa, A. majus, A. Major, A. vulgare
Grosse Klette

Pıtrak, Dulavratotu
Xanthium spinosum
Klette

Pnzehirotu, Kırlangıçkuyruğuotu
Cynanchum vincetoxicum
Schwalbenwurz

Porsukağacı
Taxus baccata
Eibe

Porsukağacı (Afgan)
Taxus wallichiana
Afganische Eibe

Porsukağacı (Çin)
Taxus celebica
Chinesische Eibe

Porsukağacı (Japon)
Taxus cuspidata
Japanische Eibe

Porsukağacı (Kanada)
Taxus canadensis
Kanadische Eibe

Porsukağacı (Meksika)
Taxus globosa
Mexikan Eibe

Porsukağacı (Pasifik)
Taxus brevifolia
Pafifische Eibe

Portakal
Citrus sinensis
Orangen

Rahimotu
Caulphyllum thalictroides
Blauer Hahnenfuss

Ratanya, Ratanyakökü,
Krameria lappacea, K. Triandra
Rataniha

Ravent, Türkistan Raventi
Rheum palmatum, R. Tanguticum, Rhabarbarum p.
Rhababer

Raventi (Anadolu), Işgın
Rheum ribes
Anatol Rhababer

Raventi (Himalaya)
Rheum emodi
Himalia Rhababer

Raventi (Sibirya)
Rheum rhabarbarum
Sibierien Rhababer

Raventi (Türk)
Rheum officinalis
Türk. Rhababer

Reyhan, Feslegen
Ocimum basilicum
Basilienkraut

Reyhanı (Dağ)
Ziziphora capitata
Feld Basilikum

Rezene
Foeniculum vulgare
Fenchel

Rezene (Acı)
Foeniculum vulgare ssp. Amarum
Bitter Fenchel

Rezene (Tatlı)
Foeniculum vulgare ssp. Dulce
Süsse Fenchel

Rezene (Yabani)
Foeniculum vulgare ssp. Piperitum
Wilde Fenchel

Rezenesi (Ayı)
Meum athamanticum
Bärwurz

Rezenesi (Yumru)
Foeniculum vulgare ssp. Azoricum
Knollige Fenchel

Roset (Beyaz)
Catharantus roseus var. Lbus
Weiss M. İmmergrün

Roset (Lila)
Catharantus roseus var. Ocellatus
Lila M. İmmergrün

Roset (Pempe)
Catharantus roseus var. Roseus
Rosa M. İmmergrün

Roset, Madagaskar Menekses
Cantharanthus roseus
Madagas İmmergrün

Roset, Madagaskar Menekşesi
Catharantus roseus, Vinca rosea
Madagas İmmergrün

Rotbuschtee
Aspalathus linearis
Kızılcalıçayı

Rüzargülü (Balkan)
Anemone balkanicum
Balkan Windröschen

Rüzgargülü
Hepatica nobilis
Leberblümchen

Rüzgargülü (Beyaz)
Anemone nemorosa
Buchwindröschen

Rüzgargülü (Büyük)
Anemone sylvesteris
Grosse Windroschen

Rüzgargülü (Sarı)
Anemone ranunculoides
Gelbe Windröschen

Rüzgargülü, Karaciğerotu
Hepatica nobilis, Anemone hepatica
Leberblümchen

Sabadilla, Bitotu, Papazotu, Bitzambağı
Sabadilla officinalis
Sabadille

Sabal, Yelpazepalmiyesi
Serenoa repens, Sabal serruluta, Serenoa serrulata
Sabal

Sabır, Sabur, Alö, Sarısabır, Ödağacı
Aloe vera, Aloe barbadensis, A. Officinalis
Aloe

Sabırı (Kap)
Aloe ferox, Aloe capensis
Südafrikan Aloe

Sabırı (Sokatra)
Aloe perryi
Sokatra Aloe

Sabunotu, Çövenotu, Çoğanotu
Saponaria officinalis
Seifenkraut

Safran, Zeferan, Zağrefan
Crocus sativus, C. Orientalis
Safran

Şahtere
Fumaria officinalis
Erdrauch

Sakal Likeni, Sakal Yogsunu
Usnea barbata
Bartflechte

Şakayığı (Calı)
Paeonia suffruticosa
Strauch Pfingsrose

Şakayığı (Çin)
Paeonia lactiflora
Chinesi Pfingsrose

Şakayığı (Türk)
Paeonia mascula
Türk Pfingsrose

Şakayık, Ayıgülü
Paeonia officinalis
Pfingsrose

Salep
Orchis morio
Salep

Salep (Lila)
Orchis purpurea
Lila Salep

Salep (Renkli)
Drchtylorhiza majalis
Bunte Salep

Salep (Şapkalı)
Orchis militaris
Hut Salep

Salep (Türk)
Orchis mascula
Türkische Salep

Salepi (Anadolu)
Orchis anatoliea
Anatolische Salep

Salgam
Brassica rapa
Rababar

Sandalos Sakızı
Tetraclinis articulata
Sandurak

Sandelagaci
Pterocarpus santalinus
Rote Sandelholz

Santaloduna
Santalum album
Sandelholz

Saparna, Honduras Saparnası
Smilax regellii, S. utilis, S. grandifolia
Sarsaparille

Saparnası (Akdeniz)
Smilax aspera
Mittelmeer Sarsap.

Saparnası (Anadolu)
Smilax excelsa
Anatol Sarsaparille

Saparnası (Çin)
Smilax china
Chines Sarsaparille

Saparnası (Jamaika)
Smilax officinalis
Jamaika Sarsaparille

Saparnası (Kosta-Rika)
Smilax febrifuga
Kosta-Rika Sarsap.

Saparnası (Meksika)
Smilax aristolochii
Mexika Sarsaparille

Saparnası (Türk)
Smilax glabra
Türk Sarsaparille

Sarı Salkım
Cytisus laburnum
Gemeiner Goldregen

Sarımsağı (Adi)
Allium sativum var. Sativum
Gemeine Knoblauch

Sarımsağı (Ayı), Yabani Sarımsak
Allium ursinum
Bärlauch

Sarımsağı (Çin)
Allium sativum var. Pekinense
Chines Knoblauh

Sarımsağı (Yılan)
Allium sativum var. Ophioscordon
Schlangen Knoblauch

Sarımsak
Allium sativum
Knoblauch

Sarımsakotu
Alliaria petitata
Knoblauchsrauke

Sarmaşığı (Berezilya)
İpomoea operculata
Berezil Jalape

Sarmaşığı (Çit)
Calystegie sepium, Convolvulus s.
Zaunwinde

Sarmaşığı (Kuzu)
Convolvulus arvensis
Ackerwinde

Sarmaşığı (Meksika)
İpomoea oriabensis
Mexika Skammonium

Sarmaşığı (Senegal)
İpomoea asarifolia
Senegal Jalape

Sarmaşığı (Türk), Mahmude
Convolvulus scammonia
Skammonium

Sassafras Agaci
Sassafras albidum, Sassafras officinalis
Sassafras

Sater, Geyikotu
Satureja hortensis
Bohnenkraut

Sateri (Dağ)
Satureja montana
Berg Bohnenkraut

Sateri (Eğe)
Satureja thymbra
Ägei Bohnenkraut

Sateri (Trabzon), Trabzon Kekigi
Satureja spicigera
Trabzon Bohnenkraut

Sateri (Yabani)
Satureja cuneifolia
Wilde Bohnenkraut

Şebboy
Cheiranthus cheiri
Goldlack

Sedefotu
Ruta graveolens
Wein Raute

Sedefotu (Büyük)
Ruta chatepensis
Große Raute

Sedefotu (Dag)
Ruta montana
Berg Ruta

Sedefotu (Daryaparaklı)
Ruta angustifolia
Schmalblätriger Ruta

Sedir, Katranağacı, Türk Sediri
Cedrus libani
Zeder

Sediri (Atlanta)
Cedrus atlantica
Atlantische Zeder

Sediri (Himalaya)
Cedrus deodora
Himalien Zeder

Sediri (Kıbrıs)
Cedrus previfolia
Zypern Zeder

Sefa Çiçegi, Ayni Sefa, Ölüçiçegi
Calandula officinalis
Ringelblume

Sefe Çiçegi (Yabani)
Calandula arvensis
Wilde Ringelblume

Şeftali
Prunus persica
Pfirsische

Şekerciotu, Amerika Sekerciotu
Phytolacca amaricana
Kermesbeere

Selamotu (Iran)
Levisticum irana
Pers Liebtöckel

Selamotu (Kafkas)
Levisticum caucasicum
Kafkas Liebstöckel

Selamotu, Kurtbağı, Şifalı Selamotu
Levisticum officinalis
Liebstöckel

Semizotu
Pinguicula vulgaris
Fettkraut

Senaga, Amarika Sütotu, Tibbi Sütotu
Polygala senaga
Senaga

Şerbetçiotu
Humulus lupulus
Hopfen

Servi
Cupressus sempervirens
Zypresse

Servi (Piramid)
Cupressus sempervirens ssp. pyramidalis
Piramid Zypresse

Servi (Silindir)
Cupressus sempervirens ssp.fastigiata
Zilinder Zypresse

Şifaotu, Kanada Şifaotu
Conyza canadensis, Erigeron canadensis
Kanad Berufskraut

Şifaotu, Kanada Şifaotu
Erigeron canadensis
Kanad Berufskraut

Sığırdili
Anchusa officinalis
Ochenzunge

Sigla (Amarika)
Liquidamber styraciflua
Amarikan Styrax

Sigla (Çin)
Liquidamber formosana
Chin Styrax

Siglası (Türk), Siglaağacı, Günlükağacı
Liquidamber orientalis
Amberbaum

Simamekisi (Hint), Sina Mekki
Cassia angustifolia, Senna officinalis
Senna

Şimşirağacı
Buxus sempervirens
Buchsbaum

Sinamekisi (Mısır)
Cassia senna, C. acutifolia
Senna

Sinek Mantarı
Amanita muscarius
Fliegen Pilz

Sinemaki (Yabani)
Colutea arborescens
Blasenstrauch

Sinirliot (Beyaz)
Plantago media
Weisse Wegerisch

Sinirliot (Büyük)
Plantago major
Breiwegerich

Sinirliot (Dağ)
Plantago alapina
Berg Wegerich

Sinirliot (Karga)
Plantago coronopus
Kränen Wegerich

Sinirliot (Sivri), Yaraotu, Çibanotu, Kurbağaotu
Plantago lanceolata
Spitzwegerich

Siracaotu
Scrophularia nodosa
Braunwurz

Siracaotu (Bahar)
Scrophularia vernalis
Frülingsbraunwurz

Siracaotu (Köpek)
Scrophularia canina
Hundsbraunwurz

Siracaotu (Şifali)
Scrophularia nodosa
Medizin Braunwurz

Siracaotu (Su)
Scrophularia auriculata
Wasser Braunwurz

Sivriyaprakli Karapazi
Atriplex prostrata
Spiessblä Melde

Siyah Gürgen
Alnus gltinosa
Schwazer Erle

Sofur (Gosser)
Solanum laciniatum
Grosser Bittersüsser Nachtschatten

Sofur (Kara), Köpek üzümü
Solanum nigrum
schwarzer Nachtschattenkraut

Sofur (Meyveli)
Solanum mammosum
Brustfruchtiger Bittersüsser Nachtschatten

Sofur (Sarı)
Solanum luteum
Gelbe Bittersüsser Nachtschatten

Sofur, Yabancı Yasemini
Solanum dulcamara
Bittersüsser Nachtschatten

Soğan
Allium cepa
Zwiebel

Söğüdü (Şebetci)
Salix viminalis
Korb Weide

Söğüt (Ak)
Salix alba
Silber-Weide

Söğüt (Ergvani)
Salix purpurea
Purpur-Weide

Söğüt (Gevrek)
Salix fragilis
Bruck-Weide

Sögüt (Gri)
Salix cinerea
Graue Weide

Söğüt (Sarı)
Salix vitellma
Gelbe-Weide

Sögütü (Defne)
Salix daphnoides
Lorbeerblat Weide

Solucanotu
Tanacetum vulgare Chrysanthemum v.
Reinfarn

Stofantusu (Kombe)
Strophantus kombe
Strophanthus

Strofantus, Kalpsarmasigi, Kalptohumu
Strophantus gratus
Strophanthus

Su Taşı
Centella asiatca
Wassernabel

Su Taşı
Hydrocotyle asiatica
Wassernabel

Subiberi
Polygonum hydropiper
Wasserpfeffer

Suhidrasiti
Eichhornia crassipes
Wasserhyazinthe

Sultanotu (Yabani)
Mercurialis perennis
Wald Bingelkraut

Sultanotu, Yerfesleğeni
Mercurialis annua
Bingelkraut

Sülükotu
Anagallis arvensis
Acker Gauchheil

Sumağı (Aroma)
Rhus aromatica
Aroma Sumach

Sumağı (Baharat)
Rhus coriaria
Gewürz Sumach

Sumağı (Boyacı)
Rhus cotinus
Färber Sumach

Sumağı (Koşanlı)
Rhus typhina, R. canadensis
Gerb Sumach

Sumak (Zehirli), Huzurotu, Siyatikotu
Rhus toxicodendron, Toxicodendron pubeccens
Gift Sumach

Sümbül kökü
Sumbulus moschatus
Pers Moschuswurzel

Sümbülotu
Ferula sumbul
Sumbul

Sünger, Denizsüngeri, Banyosüngeri
Euspongia officinalis, Spongia marina tosta
Meerschwamm

Süpürge Katirtirnagi
Sarothamnus scoparius, Cystisus scoparius
Besenginster

Süpürge Katırtırnağı
Cytisus scoparius
Besenginster

Süpürge Katırtırnağı
Spartium junceum
Besenginster

Surezenesi
Phellandrium aquaticum, Oenanthe a.
Wasserfenchel

Susam, Sirlagan; Sirik, Sirlan, Sirlagan
Sesamum orientale, S. indicium
Sesam

Suteresi (Küçük)
Nasturtium microphyllum
Kleine Brunnenkresse

Suteresi, Gerdeme, Kerdeme, Sumancasi
Nasturtium officinale
Brunnenkresse

Sütlegen
Euphorbia cyparissias
Zypressen-Wolfsmilch

Sütlegenotu (Afrika)
Euphorbia resinifera
Euphorbium

Sütotu (Aci)
Polygala amara
Milchkraut

Sütotu (Anadolu)
Polygala anatolica
Anatolien Milchkraut

Sütotu (Bataklik)
Polygala amerella
Sumpf Kreuzblume

Sütotu (Berezilya)
Polygala cyparissias
Berezil Senega

Sütotu (Japonya)
Polygala tenuifolia
Japon Senaga

Tabakağacı
Coumarouna odorata
Toncabaum

Taflan
Prunus laurocerasus
Kirschlorbeer

Tarakotu, Çobantaragı
Dipsacus Fullonum, Dipsacus sylvesteris
Kardendistel

Taranta Örümceği
Lycosa fasciiventris
Tarentel

Tarcin
Cinnamomum verum, C. zeylanicum
Zimt

Tarhun, Terhun
Artemisia dracunculus
Estragon

Taş Yoncasi
Coronilla varia
Bunte Krowicke

Taşçiçeği
Flor de Pildra
Steinblüte

Taskesenotu
Lithospermum officinalis
Steinsame

Taşkıranotu
Saxifraga granulata
Knöffchen-Steinbech, Steinbrechkraut

Tatliot
Cymbopogon nardus
Citronellgras

Tatula
Datura stranomium
Stechapfel

Tavşanotu, Tavşancilotu
Heracleum spondylium
Bärenklau

Tayga
Acantho panax sentiocosus
Taigawurzel

Tere
Lepidium sativum
Garten Kresse

Termiye
Lupinus albus
Lupin

Teufelskrallenwurzel
Harpagophytum procuben
Şeytanpençesikökü

Tilkiüzümü
Paris quadrifolia
Einbeere

Tonka
Dipterix odorata
Tonka

Türk Çiviti
İsatis tinctoria
Türkische Indigo

türkisch
deutsch
latin

Turp (Kirmizi)
Raphantus sativus var. Radicula
Rote Rettisch

Turp (Siyah)
Raphantus sativus var. Niger
Schwarz Rettisch

Turp (Yabani)
Raphantus sativus var. Raphanistrum
Wilde Rettisch

Turunç
Citrus aurantium
Pomeranzen

Tütün
Nicotiana tabacum
Tabak

Tütün (Delice)
Nicotiana rustica
Giftige Tabak

Tütün (Kokulu)
Nicotiana suaveolen
Richende Tabak

Tütün (Yabani)
Nicotiana glauca
Wilde Tabak

Unutmabeni, Kuşgözüotu
Myosotis arvensis
Acer Vergissmeinnicht

Üvez ağacı
Sorbus domestica
Speierling

Uyuzdikeni
Cirsium oleraceum
Kohldistel

Uyuzotu
Scabiosa succisa
Teufelsabbiss

Uyuzotu (Yabani)
Scabiosa arvensis
Acker Teufelsabbiss, Acker
Witwenblume

Uzara, Güneyafrika Ipekotu
Xysmalobium undulatum
Uzara

Üzüm
Vitis vinifera
Trauben

Vanilya
Vanilla planifolia
Vanille

Vebaotu (Beyaz)
Petasites alba
Weisse Pestwurz

Vebaotu (Dağ)
Petasites paradoxus
Berg Pestwurz

Vebaotu, Kelotu, Kafaotu, Krampotu
Petasites hybridus, P. officinalis
Gemeine Pestwurz

Veremotu, Kutluot, Kutluca
Teucrium scorodonia
Salbeigamander

Vişne
Prunus avium
Sauerkirschen

Yaban Mersini (Kırmızı)
Vaccinium vitis idaea
Preiselbeere

Yaban Mersini, Coban Üzümü, Yaylaliforu
Vaccinium myrtillus
Heilelbeere

Yaborandi (Guadelope)
Pilocarpus racemosus
Guad Jaborandi

Yaborandi (Maranhiga)
Pilocarpus microphyllus
Maran Jaborandi

Yaborandi, Jaborandi
Pilocarpus jaborandi
Jaborandistrauch

Yaborandisi (Paraguay)
Pilocarpus pennatifolius
Paraguay Jaborandi

Yakıotu (Afrika)
Epilobium capense
Afrika Weidenröschen

Yakıotu (Bataklık)
Epilobium palustre
Sumpf Weidenröschen

Yakıotu (Dağ), Meragülü
Epilobium montanum
Feld Weidenröschen

Yakıotu (Küçük), Meragülü
Epilobium praviflorum, E. gesneri, E. spicatum
Kleinblü Weidenröschen

Yakıotu (Tüylü), Meragülü
Epilobium hirsutum
Haarige Weidenröschen

Yalape
Ipomoea purga
Jalepe

Yalepe, Meksika Çitsarmaşığı
İpomoea purga
Jalepenwurzel

Yamskökü (Afrika)
Dioscorea sambewie
Afrika Jamswurzel

Yamskökü (Barbaska)
Dioscorea composita
Barbaska Jamswurzel

Yamskökü (Çin)
Dioscorea opposita
China Jamswurzel

Yamskökü (Japon)
Dioscorea japonica
Japon Jamswurzel

Yamskökü (Yabani)
Dioscorea hypoglauca
Wilde Jamswurzel

Yamskökü, Dioskorkökü, Hormonkökü
Dioscorea villosa
Jamswurzel

Yapışkanotu (Büyük)
Parietaria diffusa
Grosse Glaskraut

Yapışkanotu (Dallı)
Parietaria ramiflora
Verzweigte Glaskrut

Yapışkanotu (Küçük)
Parietaria parviflora
Kleine Glaskraut

Yapışkanotu (Türk)
Parietaria judaica
Türkische Glaskraut

Yapışkanotu, Bereotu, Sifalı Yapışkanotu
Parietaria officinalis, P. erecta
Glaskraut

Yarpuz
Mentha pulegium
Polei Minze

Yasemin (Adı), Tıbbi Yasemin
Jasminum officinalis
Jasmin

Yasemin (Büyük)
Jasminum grandifolorum
Grosse Jasmin

Yasemini (Arap)
Jasminum sambac
Arabische Jasmin

Yasmin (Yabani)
Jasminum fructicans
Feld Jasmin

Yasmini (Hint)
Pumeria acutifolia
Indische Jasmin

Yavçanotu (Kafkas)
Veronica incana
Kafkas Ehrenpreis

Yavçanotu, Çıbanotu, Avrupaçayı
Veronica officinalis
Ehrenpreis

Yavşanotu (Başak)
Veronica spicata
Ähren Ehrenpreis

Yavşanotu (Büyük)
Veronica austriaca
Grosser Ehrenpreis

Yavsanotu (Horasan)
Veronica persica
Pers Ehrenpreis

Yavşanotu (Su)
Veronica baccabunga
Wasser Ehrenpreis

Yavşanotu (Virjinya)
Veronica virjinica
Virjinia Ehrenpreis

Yayoba, Jojoba
Simmondsia chinesis
Jajoba

Yeni Bahar
Pimenta dioica
Piment

Yeni Dünya Pelenseği
Copaifera reticulata
Kopaivabaum

Yerelmasi, Yildizkökü
Helianthus tuberosus
Topinambur

Yerfistığı
Arachis hypogaea
Erdnuss

Yersarmaşığı
Glechoma hederacea
Gundelrebe

Yersarmaşığı (Sirp)
Glechoma serbica
Serbi Gendelrebe

Yersarmaşığı (Tüylü)
Glechoma hirsuta
Filziger Gundelrebe

Yilankökü (Afrika)
Rauwolfia vomitoria
Afrika Rauwolfia

Yilankökü (Amarika)
Rauwolfia tetraphylla
Amarika Rauwolfia

Yilankökü (Çin)
Rauwolfia chinensis
Chine Rauwolfia

Yilankökü (Kanada)
Rauwolfia canadensis
Kanad Rauwolfia

Yilankökü, Rauvolfiya, Yilancalis
Rauwolfia serpentina
Rauwolfia

Yılanyastığı
Arum maculatum
Aronstab

Yildizkökü
Aletris farinosa
Sternwurzel

Ylang-ylang
Cananga odorata
Ylang-ylang

Yogsun (Havali), Deniz Yosunu, Ketencik
Fucus vesiculosus
Blasentang

Yogsun (Kırmızı)
Gelidium amansii
Agar-Agar, Rotalge

Yoğurtotu (Kokulu)
Galium odaratum
Waldmeister

Yoğurtotu (Sarı), Hakiki Yoğurtotu
Galium verum
Labkraut

Yoğurtotu, Cobansüzeği
Galium aparine
Kletten-Labkraut

Yohimba, Aşkağacı
Pausinystalia yohimba
Yohimbe

Yonca (Beyaz)
Trifolium repens
Weissklee

Yonca (Ekşi)
Oxalis acetosella
Wald Sauerklee

Yonca (Kırmızı)
Trifolium pratense
Rotklee

Yonca, Kokulu Yonca, Sari Yonca
Melilotus officinalis
Steinklee

Yosun (Düğümlü)
Ascophyllum nodosum
Knoten Tang

Yosun (Mikro)
Spirulina platensis
Mikroalgen

Yosun (Testere)
Fucus serratus
Segtetang

Yüksükotu (Alanya)
Digitalis davisiana
Alanya Fingerhut

Yüksükotu (Çanakkale)
Digitalis trojana
Canakkale Fingerhut

Yüksükotu (İcanadolu)
Digitalis orientalis
Mitelanatol Fingerhut

Yüksükotu (Karadeniz)
Digitalis ferruginen
Schwarzmeerküste Fingerhut

Yüksükotu (Kırıkkale)
Digitalis viridilora
Kirikkale Fingerhut

Yüksükotu (Kırmızı)
Digitalis purpurea
Roter Fingerhut

Yüksükotu (Mugla)
Digitalis cariensis
Mugla Fingerhut

Yüksükotu (Sarı)
Digitalis lutea
Gelber Fingerhut

Yüksükotu (Yünlü)
Digitalis lanata
Wolliger Fingerhut

Yüksüotu (Büyükçiçekli)
Digitalis grandiflora
Großblüt Fingerhut

Yulaf (Kılçıksız)
Avena nuda
Spelzenlose Hafer

Yulaf (Yabani)
Avena fatua
Wilde Hafer

Yulaf, Kültür Yulafi, Sifali Yulaf
Avena sativa
Hafer

Yulafı (Çin)
Avena chinensis
Chinesische Hafer

Yulafı (Kumluk)
Avena strigosa
Sand Hafer

Yulafı (Türk)
Avena orientalis
Türkische Hafer

Yürekyaprağı
Parnassia palustris
Herzblatt

Zakkum, Aguagaci, Agucicegi
Nerium oleander
Oleander

Zambağı (İstanbul), Kırmızı Zambak
Lilium mortagon
Türkenbundlilie

Zambağı (Kıral)
Lilium regale
Königslilie

Zambak (Ak), İzmir Zambagi
Lilium candidum
Weisse Lilie

Zambak, Kaplan Zambağı, Türk Zambağı
Lilium tigrinum
Tigerlilie

Zencefil
Zingibar officinalis
Ingwer

Zerdali
Prunus armeniaca
Wilder Aprikose

Zerdecal, Zerdecav, Zerde, Kurkuma
Curcuma domestica, C. longa, Amomum curcuma
Kurkuma

Zerdecali (Bangaldeş)
Curcuma aromatica
Bangal Kurkuma

Zerdecali (Cava)
Curcuma xanthorrhiza
Java Kurkum

Zerdecalı (Malezya), Cevdar
Curcuma zedoria
Zitwerwurzel

Zerdecalı (Pempe)
Curcuma rosea
Rosa Kurkum

Zeytin, Akdeniz Zeytini, Şifalı Zeytin
Olea europaea
Olive

Zeytini (Afrika)
Olea africana
Afrika Olieven

Zeytini (Kap)
Olea capensis
Kap Olieven

Zeytini (Madagaskar)
Olea madagascariensis
Madagas Olieven

Zufaotu, Zulfaotu, Arıotu, Kutsalot
Hyssopus officinalis
Ysop